พยาบาลกับงานโภชนาการและโภชนบำบัด

ผู้แต่ง

  • บุชชา พราหมณสุทธิ์ หน่วยโภชนบำบัด กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

บทคัดย่อ

No available

References

Hennessy KA. Nutrition Support Nursing Core Curriculum.

rd ed. 1996.

American Society for Parenteral and Enteral Nutrition,

Board of Directors and Nurses Standards Revision

Task Force. Standards of practice for nutrition

support nurses. Nutr Clin Pract. 2007;22:458-65.

ASPEN l What is a Nutrition Support Professional,

http://www.nutritioncare.org/what-is-a-NSP/

Powell-Tuck J, et al. Organisation of Food and Nutrition

Support in Hospitals; BAPEN 2007. http://

www.bapen.org.uk/ofnsh/OrganisationOf Nutritional

SupportWithinHospitals

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความทบทวนวิชาการ