อันตรกิริยาระหว่างยาและอาหาร: จากทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ผู้แต่ง

  • ดาราพร รุ้งพราย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

อันตรกิริระหว่างยาและอาหาร

บทคัดย่อ

No available

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chan LN. Drug-nutrient interactions. JPEN J Parenter

Enteral Nutr. 2013;37:450-9.

สมภพ ประธานธุรารักษ์. ปฏิกิริยาระหว่างยา และสมุนไพร. ใน: บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ และคณะ, บรรณาธิการ. Review and update on drug interaction. กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2553.130-9.

Boullata JI, Hudsin LM. Drug-nutrient interaction: A Broad view with implications for practice. J AcadNutr

Diet. 2012;112:506-17.

ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ. Overlapping paradigms betweendrug interactions and adverse drug reactions.

ใน: บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ และคณะ, บรรณาธิการ. Review and update on drug interaction. กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2553. หน้า 1-7.

Chan LN. Redefining drug-nutrient interactions. Nutr Clin Pract. 2000;15:249-52.

Nicoteri JA. Food-drug interactions: Putting evidence into practice. Nurse Pract. 2016;41:1-7.

deVos WM, Castenmiller JJ, Hamer RJ, Brummer RJ. Nutridynamics - studying the dynamics of food components

in products and in the consumer. Curr Opin Biotechnol. 2006;17:217-25.

vanDuynhoven JPM, van Velzen EJJ, Westerhuis JA, Foltz M, Jacobs DM, Smilde AK. Nutrikinetics: Concept,

technologies, applications, perspectives. Trends in Food Science & Technology. 2012;26:4-13.

บุษบา จินดาวิจักษณ์. Cytochome P450. ใน: บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ และคณะ, บรรณาธิการ. Review and update on drug interaction. กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2553. หน้า 1-7.

Lynch T, Price A. The effect of cytochrome P450 metabolism on drug response, interactions, and adverse

effects. American Family Physician. 2007;76:391-6.

Kent UM, Aviram M, Rosenblat M, Hollenberg PF. The licorice root derived isoflavanglabridin inhibits the activities of human cytochrome P450S 3A4, 2B6, and 2C9. Drug Metab Dispos. 2002;30(6):709-15.

Tsukamoto S, Aburatani M, Yoshida T, Yamashita Y, El-Beih AA, Ohta T. CYP3A4 inhibitors isolated from

Licorice. Biol Pharm Bull. 2005;28(10):2000-2.

Marchetti S, Mazzanti R, Beijnen JH, Schellens JH.Concise review: Clinical relevance of drug drug and herb drug interactions mediated by the ABC transporter ABCB1 (MDR1, P-glycoprotein). Oncologist.

;12(8):927-41.

สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล. บทบาทของ P-gp และ OATOs ในปฏิกิริยาระหว่างยา. ใน: บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ และคณะ, บรรณาธิการ. Review and update on drug interaction. กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2553. หน้า 20-34.

Timmer RT, Sands JM. Lithium intoxication. J Am Soc Nephrol. 1999;10:666-74.

Bennett WM. Drug interactions and consequences of sodium restriction. Am J Clin Nutr. 1997;65:678S-81S.

Mason P. Important drug-nutrient interactions. Proc Nutr Soc. 2010;69:551-7.

Tucker A, Ybarra J, Bingham A, Blackmer A, Curtis C, Mattox T, et al. American society for parenteral and enteral nutrition (A.S.P.E.N.) standards of practice for nutrition support pharmacist. Nutr Clin Pract. 2015;30:139-46.

U.S. Food and Drug Administration (FDA). Guidance for Industry: Food-effect bioavailability and fed equivalence studies. Rockville, MD: FDA [Serial online] 2002[Cited 2016 Sep 5]. Available from: URL:http://www.

fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM126833.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความทบทวนวิชาการ