การดูแลผู้ป่วยที่ใส่พอร์ต

ผู้แต่ง

  • ส่งศรี แก้วถนอม งานโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลศิริราช

บทคัดย่อ

No available 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Guidelines for maintenance and management of Port A Cath 2012, Nottingham University Hospitals. Available from:

https://www.nuh.nhs.uk/handlers/downloads.ashx?id=5108

Lilu Chang, Jir-Shiong Tsai, Shin-Ju Huang, et al. Evaluation of infectious complications of the implantable venous access system in a general oncologic population. AJIC 2003;31(1):34-39.

Darcy Christianson. Caring for a patient who has animplanted venous port. AJN November 1994;94(11):40-44.

Adler A, Yaniv I, Steinberg R, et al. Infectious complications of implantable ports and Hickman catheters in paediatric haematology-oncology patients.

Journal of Hospital Infection 2006;62:358-65.

ส่งศรี แก้วถนอม, ศิริยา โชควิวัฒนวนิช. Port care: standard for TPN. ใน: ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์, ส่งศรี แก้วถนอม, จริยา สุขรัตนวงศ์, สุวิชา ดาวิไล. บรรณาธิการ. การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหารและทางหลอดเลือดดำ. กรุงเทพฯ: พุ่มทอง; 2558. หน้า 85-91.

ุ6. จารุณี จันท์จารุภรณ์ คู่มือการดูแลผู้ป่วยใส่พอร์ตสำหรับพยาบาล. สาขาวิชาเคมีบำบัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สาย Hickman และการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Hickman Port บริษัท ฮอสปิแคร์ จำกัด.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-07-30