ผลของกาแฟต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับ

ผู้แต่ง

  • สมิทธิ โชติศรีลือชา หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ

No available

References

El-Serag HB. Epidemiology of Viral Hepatitis and Hepatocellular Carcinoma. Gastroenterology 2012;142: 1264-73.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2551

Sherman M. Hepatocellular carcinoma: epidemiology, risk factors, and screening. Semin Liver Dis. 2005;25:143-54.

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity, and Liver Cancer. 2015

Hu G, Tuomilehto J, Pukkala E, et al. Joint effects of coffee consumption and serum gamma glutamyltransferase on the risk of liver cancer. J Hepatol.

;48:129-36.

Christina Bamia, Pagona Lagiou, Mazda Jenab4, Antonia Trichopoulou, Veronika Fedirko, Krasimira Aleksandrova, et al. Coffee, tea and decaffeinated

coffee in relation to hepatocellular carcinoma in a European population: multicentre, prospective cohort study. Int J Cancer. 2015;136:1899-908.

Inoue M, Kurahashi N, Iwasaki M, et al. Effect of coffee and green tea consumption on the risk of liver cancer: cohort analysis by hepatitis virus infection

status. Cancer Epidemiol Biomark Prev 2009;18:1746-53. 60.

Sammy Saab, Divya Mallam, Gerald A. Cox II and Myron J. Tong. Impact of coffee on liver diseases: a systematic review. Liver Int. 2014;34:495-504.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-19