ภาวะขาดโฟเลตในหญิงให้นมบุตร

ผู้แต่ง

  • ชมพูนุช มานะธรรมสมบัติ หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎ
  • สมิทธิ โชติศรีลือชา หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • นันทพร เติมพรเลิศ หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

คำสำคัญ:

ภาวะขาดโฟเลต, ภาวะโลหิตจาง, การให้นมบุตร, กรดโฟลิก

บทคัดย่อ

โฟเลต เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ มีความสำคัญต่อการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก การขาดโฟเลตทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง โดยมักมีสาเหตุจากการได้รับโฟเลตจากการรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอ การดูดซึมทางระบบทางเดินอาหารที่ผิดปกติ หรือในช่วงที่ร่างกายมีความต้องการโฟเลตมากขึ้นในบางภาวะ เช่น การตั้งครรภ์ การให้นมบุตร หรือจากการติดสุรา

         หญิงไทย อายุ 18 ปี ไม่มีโรคประจำตัวมาก่อน มาด้วยอ่อนเพลีย หายใจเหนื่อย เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง 1 สัปดาห์ มีประวัติตั้งครรภ์และคลอดบุตรเมื่อ 10 เดือนก่อน และให้นมบุตรจนครบ 6 เดือน โดยไม่ได้รับประทานวิตามินเสริมระหว่างตั้งครรภ์และช่วงหลังคลอด ตรวจพบมีภาวะโลหิตจางรุนแรง เข้าได้กับภาวะ megaloblastic anemia จากการขาดโฟเลต หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยโฟเลตและให้โภชนบำบัดที่เหมาะสม ภาวะโลหิตจางของผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hoffbrand AV. Megaloblastic Anemia. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 20th ed 2018. p. 698-708.

Devalia V, Hamilton MS, Molloy AM. Guidelines for the diagnosis and treatment of cobalamin and folate disorders. Br J Haematol. 2014;166(4):496-513.

Zafar KS, Singh PS, Verma VK, Ram V. Vitamin B12 and folic acid deficiency presenting as acute febrile illness: a case report. 2017. Int J Res Med Sci. 2017;2(4):3.

Chakrabarti S. A curious case of Fever and hyperpigmentation. J Clin Diagn Res. 2015;9(1):OD01-3.

Siddiqui B, Rabindranath D, Faridi SH, Khan AA, Haiyat S, Eswaran R. Megaloblastic anemia: A common but often neglected cause of pyrexia of unknown origin. J Transl Int Med. 2015;3(2):64-7.

Singanayagam A, Gange N, Singanayagam A, Jones H. Folate deficiency presenting as pyrexia: a case report. Cases J. 2008;1(1):275.

Wills L. Treatment of “pernicious anaemia of pregnancy’’ and “tropical anaemia’’. Br Med J. 1931;1(3676): 1059-64.

Hoffbrand AV, Weir DG. The history of folic acid. Br J Haematol. 2001;113(3):579-89.

Patrick JS. Folate. Modern Nutrition in Health and Disease. 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014. p. 358-68.

Allen LH. Causes of vitamin B12 and folate deficiency. Food Nutr Bull. 2008;29(2 Suppl):S20-34; discussion S5-7.

Changbumrung S ML, Phonrat B, Suthutvoravut U, Udomkesmalee E, Chongviriyaphan N, et.al. Dietary Reference Intake for Thais 2020 - Folate. Bangkok: A.V. Progressive LTD; 2020. p. 214-22.

McKeever L. Vitamin and Trace Elements. In: Mueller C LL, Marian M, McClave S, Miller S, editors. The aspen adult nutrition support core curriculum. 3rd ed. United States: American Society for Parenteral and Enteral Nutrition; 2017. p. 141-79.

Bernstein LH, Gutstein S, Weiner S, Efron G. The absorption and malabsorption

of folic acid and its polyglutamates. Am J Med. 1970;48(5):570-9.

Stopler T, Sweiner S. Medical Nutrition Therapy for Anemia. In: Mahan L, Raymon J, editors. Krause’s food & the nutrition care process. 14th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2017. p. 631-45.

Socha DS, DeSouza SI, Flagg A, Sekeres M, Rogers HJ. Severe megaloblastic anemia: Vitamin deficiency and other causes. Cleve Clin J Med. 2020;87(3):153-64.

Stanger O. Physiology of Folic Acid in Health and Disease. Curr drug metab. 2002;3:211-23.

Lin Y, Dueker SR, Follett JR, Fadel JG, Arjomand A, Schneider PD, et al. Quantitation of in vivo human folate metabolism. Am J Clin Nutr. 2004;80(3):680-91.

Olaniyi J. Megaloblastic Anemia. 2018.

Aslinia F, Mazza JJ, Yale SH. Megaloblastic anemia and other causes of macrocytosis. Clin Med Res. 2006;4(3):236-41.

McKee LC Jr. Fever in megaloblastic anemia. South Med J. 1979;72(11):1423-4, 1428.

Manuel K, Padhi S, G’Boy Varghese R. Pyrexia in a patient with megaloblastic anemia: a case report and literature review. Iran J Med Sci. 2013;38(2 Suppl):198-201.

Green R, Allen LH, Bjørke-Monsen A-L, Brito A, Guéant J-L, Miller JW, et al. Vitamin B12 deficiency. Nat Rev Dis Primers. 2017;3(1):17040.

Snow CF. Laboratory diagnosis of vitamin b12 and folate deficiency: a guide for the primary care physician. Arch Intern Med. 1999;159(12):1289-98.

Institute of Medicine Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference I, its Panel on Folate OBV, Choline. Dietary reference intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin b(6), folate, vitamin b(12), pantothenic acid, biotin, and choline. Washington (DC): 1998. p. 196-283.

Berry RJ. Lack of historical evidence to support folic acid exacerbation of the neuropathy caused by vitamin B12 deficiency. Am J of Clin Nutri. 2019;110(3):554-61.

Wilson RD, Wilson RD, Audibert F, Brock JA, Carroll J, Cartier L, et al. Pre-conception folic acid and multivitamin supplementation for the primary and secondary prevention of neural tube defects and other folic acid-sensitive congenital anomalies. J Obstet Gynaecol Can. 2015;37(6):534-52.

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30

ฉบับ

บท

รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ

Most read articles by the same author(s)