การให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส-2019 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ผู้แต่ง

  • วีระเดช พิศประเสริฐ สาขาวิชาโภชนวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อิทธิพัทธ์ อรุณสุรัตน์ หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019, การให้โภชนบำบัด, ทุพโภชนาการ

บทคัดย่อ

การติดเชื้อโคโรนาไวรัส-2019 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่กระจายไปทั่วโลก ผู้ป่วยบางคนอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตได้ ภาวะทุพโภชนาการเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในการเจ็บป่วยดังกล่าว การดูแลด้านโภชนบำบัดอย่างเหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส-2019 แบบองค์รวม มีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย บทความนี้ได้รวบรวมคำแนะนำในการให้โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส-2019 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากหลายแหล่งข้อมูลทั่วโลก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในประเทศไทย การดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมีส่วนส่งเสริมให้ผู้ป่วยหายจากโรค ลดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้หลักการดูแลด้านโภชนบำบัดในผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส-2019 มีหลักการคล้ายคลึงกับผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยการคัดกรองและประเมินโภชนาการ การวินิจฉัย การให้อาหารเข้าทางเดินอาหารและ/หรือทางหลอดเลือดดำ และการติดตาม นอกจากนี้ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส-2019 ยังจำเป็นต้องตระหนักถึงการป้องกันการแพร่เชื้อ การใช้กระบวนการชุดดูแลเพื่อลดการสัมผัสเชื้อของบุคลากร รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

Downloads

Download data is not yet available.

References

McIntoch K, Perlman S. Coronaviruses, including severe acute respiratory syndrome (SARS) and middle east respiratory syndrome (MERS). In: Bennett JE, Dolin R, and Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett’s principles and practice of infectious disease. 8th ed, Canada: Elsevier Saunders; 2015. P. 1928-36.

Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020;323(13):1239–42.

Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Muller MA, et al. Virological assessment of hospitalized

patients with COVID-2019. Nature. 2020;581(7809):465-9.

Jiang S, Hillyer C, Du L. Neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 and other human coronaviruses. Trends Immunol. 2020;41(5):355-9.

Prompetchara E, Ketloy C, Palaga T. Immune responses in COVID-19 and potential vaccines: lessons learned from SARS and MERS epidemic. Asian Pac J Allergy Immunol. 2020;38(1):1-9.

Stawicki SP, Jeanmonod R, Miller AC, Paladino L, Gaieski DF, Yaffee AQ, et al. The 2019-2020 Novel Coronavirus (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) pandemic: a joint American college of academic international medicine – World academic council of emergency medicine multidisciplinary COVID-19 working group consensus paper. J Glob Infect Dis. 2020;12(2):47-93.

Galanopoulos M, Gkeros F, Doukatas A, Karianakis G, Pontas C, Tsoukalas T, et al. COVID-19 pandemic: pathophysiology and manifestations from the gastrointestinal tract. World J Gastroenterol. 2020;26(31):4579-88.

Suresh Kumar VC, Mukherjee S, Harne PS, Subedi A, Ganapathy MK, Patthipati VS, et al. Novelty in the gut: a systematic review and metanalysis of the gastrointestinal manifestations of COVID-19. BMJ Open Gastro. 2020;7:e000417.

Li T, Zhang Y, Gong C, Wang J, Liu B, Shi L, et al. Prevalence of malnutrition and analysis of related factors in elderly patients with COVID-19 in Wuhan, China. Euro J Clin Nutr. 2020;74:871-5.

Bedock D, Lassen PB, Mathian A, Moreau P, Couffignal J, Ciangura C, et al. Prevalence and severity of malnutrition in hospitalized COVID-19 patients. Clin Nutr. 2020;40:214-9.

Pironi L, Sasdelli AS, Ravaioli F, Baracco B, Battaiola C, Bocedi G, et al. Malnutrition and nutrition therapy in patients with SARS-CoV-2 disease. Clin Nutr. 2021;40(3):1330-7.

Roguet A, Vardon-Bounes F, Lorber P, Vavasseur A, Marion O, Marcheix B, et al. Prevalence of malnutrition in COVID-19 inpatients: the Nutricov study. Br J Nutr. 2020: In Press. doi.org/10.21203/rs.3.rs-41500/v1

Zhao X, Li Y, Ge Y, Shi Y, Lv P, Zhang J, et al. Evaluation of nutritional risk and its association with mortality risk in severe and critically ill COVID-19 patients. J Parenter Enteral Nutr. 2020;45(1):32-42.

Yu Y, Ye J, Chen M, Jiang C, Lin W, Lu Y, et al. Malnutrition prolongs the hospitalization of patients with COVID-19 infection: a clinical epidemiological analysis. J Nutr Health Aging. 2020;25(3):369-73.

Recinella G, Marasco G, Serafini G, Maestri L, Bianchi G, Forti P, et al. Prognostic role of nutritional status in elderly patients hospitalized for COVID-19: a monocentric study. Aging Clin Exp Res. 2020;32(12):2695-701.

Cinar T, Hayiroglu MI, Cicek V, Kilic S, Asal S, Yavuz S, et al. Is prognostic nutritional index a predictive marker for estimating all-cause in-hospital mortality in COVID-19 patients with cardiovascular risk factors? Heart & Lung. 2021;50(2):307-12.

Martindale R, Patel JJ, Tayler B, Arabi YM, Warren M, McClave SA. Nutrition therapy in critically ill

patients with Coronavirus Disease 2019. J Parenter Enteral Nutr. 2020; 44(7):1174-84.

Barazzoni R, Bischoff SC, Breda J, Wickramasinghe K, Krznaric Z, Nitzan D, et al. ESPEN expert statements and practical guidance for nutrition management of individuals with SARS-CoV-2 infection. Clin Nutr. 2020;39(6):1631-8.

Chapple LAS, Fetterplace K, Asrani V, Burrell A, Cheng AC, Collins P, et al. Nutrition management for critically and acutely unwell hospitalised patients with COVID-19 in Australia and New Zealand. Aust Crit Care. 2020;33(5):399-406.

Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, Gonzalez MC, Fukushima R, Higashiguchi T, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

วีระเดช พิศประเสริฐ. การวินิจฉัยภาวะทุโภชนาการโดย Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM). วารสารโภชนบำบัด. 2563;28(1):2-9.

ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร, ปรียานุช แย้มวงษ์, ประณิธิ หงสประภาส, กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, จงจิตร อังคทะวานิช, วีระเดช พิศประเสริฐ, และคณะ. คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 1-4). วารสารโภชนบำบัด. 2562;27(1):10-38.

Arkin N, Krishnan K, Chang MG, Bittner EA. Nutrition in critically ill patients with COVID-19: challenges and special considerations. Clin Nutr. 2020;39(7):2327-8.

Patel JJ, Martindale RG, McClave SA. Relevant nutrition therapy in COVID-19 and the constraints on its delivery by a unique disease process. Nutr Clin Pract. 2020;35(5):792-9.

Singer P, Pichard C, De Waele E. Practical guidance for the use of indirect calorimetry during COVID- 19 pandemic. Clin Nutr Exp. 2020;33:18-23.

Thibault R, Seguin P, Tamion F, Pichard C, Singer P. Nutrition of the COVID-19 patient in the intensive care unit (ICU): a practical guidance. Crit Care. 2020;24:447-54.

De Waele E, Demol J, Jonckheer J. Resting energy expenditure measured by indirect calorimetry: ventilated Covid-19 patients are normometabolic. Clin Nutr. 2020; 40:P631-2.

Whittle J, Molinger H, MacLeod D, Haines K, Wischmeyer PE, LEEP-COVID study group. Persistent hypermetabolism and longitudinal energy expenditure in critically ill patients with COVID-19. Crit Care. 2020;24(1):581.

ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร, ปรียานุช แย้มวงษ์, ประณิธิ หงสประภาส, กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, จงจิตร อังคทะวานิช, วีระเดช พิศประเสริฐ, และคณะ. คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 2: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 5-10). วารสารโภชนบำบัด. 2562;27(2):8-39.

Blaser AR, Starkopf J, Alhazzani W, Berger MM, Casaer MP, Deane AM, et al. Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical practice guidelines. Intensive Care Med. 2017;43(3):380-98.

Lu MC, Yang MD, Li PC, Fang HY, Huang HY, Chan YC, et al. Effects of nutritional intervention on the survival of patients with cardiopulmonary failure undergoing extracorporeal membrane oxygenation therapy. In Vivo. 2018;32(4):829-34.

Ohbe H, Jo T, Yamana H, Matsui H, Fushimi K, Yasunaga H. Early enteral nutrition for cardiogenic or obstructive shock requiring venoarterial extracorporeal membrane oxygenation: a nationwide inpatient database study. Intensive Care Med. 2018;44(8):1258-65.

Ridley EJ, Chapple LS, Chapman MJ. Nutrition intake in the post-ICU hospitalization period. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2020;23:111-5.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30

Most read articles by the same author(s)