วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย เป็นวารสารวิชาการทางการพยาบาล ดำเนินการโดยสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสภาการพยาบาล มีระบบการบริการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทุกบทความความต้องได้รับการตรวจพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  และการพิจารณานั้นจะเป็นแบบ double blind

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย อยู่ในฐานข้อมูลของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่มที่ 2  โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567

การตีพิมพ์เผยแพร่     วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย จัดพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี 

ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN 0859-6808 (Print)   

-  ตีพิมพ์วารสารเป็นรูปเล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2565

-  ตีพิมพ์เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals)  เท่านั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป

อัตราค่าตีพิมพ์  บทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ ผู้เขียนจะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) สมาชิกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความจำนวน 3 ท่าน และค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เป็นเงิน จำนวน 2,500 บาท

 2) ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ 1) ชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความจำนวน 3 ท่าน และค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เป็นเงิน จำนวน 3,500 บาท

อัตราค่าตีพิมพ์ แบบ Fast track

1) สมาชิกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความจำนวน 3 ท่าน และค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท

2) ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ 1) ชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความจำนวน 3 ท่าน และค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เป็นเงิน จำนวน 7,000 บาท

ช่องทางการชำระค่าตีพิมพ์        ชำระค่าตีพิมพ์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข

บัญชีเลขที่:  142 – 0 – 19768 – 1

ชื่อบัญชี:    สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (วารสาร)

******ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังจากได้รับแจ้งจากทางวารสารแล้วเท่านั้น**********

ติดต่อกองบรรณาธิการได้ที่       

คุณกรปภัทร ศิลปวิทย์ (ผู้จัดการวารสาร)

โทรฯ. 081 – 9556655 Line ID: kornpapat

E-mail: apnsthai@gmail.com

Vol. 8 No. 2 (2021): Message from the President of Advanced Practice Nurse Association (Thailand) from 2021-2024

Published: 2022-02-15

Nurses’ Role in Mobilizing Community Engagement in Covid-19 Pandemic: A Case Study of Bangkok Metropolitan Community

Noppawan Piaseu, Nareemarn Neelapaichit, Suhong Deesamer, Kamonrat Kittipimpanon, Piyarat Chaknum, Sukanya Tantiprasoplap, Saowaros Kongcheep, Phachongchit Kraithaworn, Suwatjana Noinam, Suphanna Krongtaew, Wasana Srisuk, Nipawan Sriyoha

08-20

View All Issues