Information For Authors

“วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย” ได้มีการปรับปรุงส่วนของ "คำแนะนำสำหรับผู้เขียน" ในส่วนของ “ประเภทบทความ” และโดยเฉพาะการเขียน “เอกสารอ้างอิง” โดยปรับการเขียนเอกสารอ้างอิงจาก “ภาษาไทย” เป็น “ภาษาอังกฤษ” ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของทั้งผู้เขียน ผู้อ่าน และผู้ใช้ประโยชน์จาก วารสาร กองบรรณาธิการฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เขียน ศึกษาคำแนะนำสำหรับผู้เขียน ประกอบด้วยการเตรียมต้นฉบับ การเขียนเอกสารอ้างอิง รวมถึง การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร และเงื่อนไขการตีพิมพ์บทความ รายละเอียดดังต่อไปนี้

การเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับ ต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด วินโดว์ ใช้ตัวอักษร AngsanaUPC ขนาด 16 point และใช้กระดาษพิมพ์ขนาด A4 เว้นห่างจากขอบ 1 นิ้วโดยรอบ ความยาวไม่ควรเกิน 12 หน้า (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง) ในหนึ่งหน้ามีความยาวประมาณ 27 บรรทัด การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในเนื้อหาให้ใช้ ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะ

2. ชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ชื่อผู้เขียนพร้อมทั้งคุณวุฒิ อยู่ใต้ชื่อเรื่องเยื้องไปทางขวามือโดย ทั้งชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียนต้องมีภาษาอังกฤษกำกับ ส่วนตำแหน่งทางวิชาการและสถานที่ทำงานของผู้เขียน และ ระบุสถานะของรายงานการวิจัย กรณีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. เนื้อหา ทั้งบทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย และบทความต้นนิพนธ์อื่นๆ ต้องมีบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (จำนวนไม่เกิน 300 คำ) พร้อมทั้งคำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. การลำดับหัวข้อ การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ให้เรียงหัวข้อตามลำดับ ดังนี้

    4.1 รายงานการวิจัย (Research report) ประกอบด้วย
    - บทคัดย่อ (ไทย/อังกฤษ)
    - ความเป็นมาและความสำคัญ
    - วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
    - ระเบียบวิธีวิจัย
    - จริยธรรมการวิจัย
    - การวิเคราะห์ข้อมูล
    - ผลการวิจัย
    - อภิปรายผล
    - ข้อเสนอแนะ
    - เอกสารอ้างอิง

    4.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ (Capstone project)
    - บทคัดย่อ (ไทย/อังกฤษ)
    - ความเป็นมาและความสาคัญ
    - วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
    - วิธีการดาเนินโครงการ
    - การวิเคราะห์ข้อมูล
    - ผลการดาเนินโครงการ
    - อภิปรายผล (ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินโครงการ)
    - ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
    - เอกสารอ้างอิง

    4.3 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (Systematic review)
    - บทคัดย่อ (ไทย/อังกฤษ)
    - ความเป็นมาและความสาคัญ
    - วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม
    - วิธีการทบทวนวรรณกรรม
    - การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์
    - การประเมินคุณภาพและคัดเลือกวรรณกรรม
    - การวิเคราะห์ข้อมูล
    - การนาเสนอผล
    - ข้อจากัดของการทบทวนวรรณกรรม
    - ข้อเสนอแนะในการนาผลไปใช้
    - เอกสารอ้างอิง

    4.4 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก (Development of clinical practice guidelines)
    - บทคัดย่อ (ไทย/อังกฤษ)
    - ความเป็นมาและความสาคัญ
    - วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการพัฒนาแนวปฏิบัติ
    - แนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติ
    - วิธีการพัฒนาแนวปฏิบัติ
    - การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์
    - การประเมินคุณภาพและคัดเลือกหลักฐาน
    - แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น
    - ข้อเสนอแนะในการนาแนวปฏิบัติไปใช้
    - ข้อจากัดในการพัฒนาแนวปฏิบัติ
    - เอกสารอ้างอิง

    4.5 รายงานกรณีศึกษา (Case study/report)
    - บทคัดย่อ (ไทย/อังกฤษ)
    - บทนา
    - ตัวอย่างกรณีศึกษา
    - การวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษา
    - สรุปและอภิปราย
    - ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
    - เอกสารอ้างอิง

    4.6 บทความวิชาการ (Academic article)
    - บทคัดย่อ (ไทย/อังกฤษ)
    - บทนา
    - เนื้อเรื่อง
    - บทสรุป
    - ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
    - เอกสารอ้างอิง

5. เอกสำรอ้ำงอิง จานวนอ้างอิงท้ายบทความหรือรายงานวิจัย ไม่ควรเกิน 25 เรื่อง (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) และในกรณีที่มีความจาเป็น บรรณาธิการฯ จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

6. ตำรำงหรือแผนภูมิ (ถ้ามี) ควรพิมพ์แยกตารางละ 1 แผ่นและให้ระบุในเนื้อเรื่องด้วยว่าจะใส่ตารางหรือแผนภูมิไว้ที่ใด (พึงระมัดระวังกรณีคัดลอกจากแหล่งอื่นที่อาจมีลิขสิทธิ์และการอ้างอิงหรือขออนุญาตด้วย)

7. ภำพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นให้เขียนด้วยหมึกดา ถ้าเป็นภาพถ่ายให้ใช้ขนาดโปสการ์ด ทั้งภาพประกอบเรื่องและตารางให้แยกไว้ต่างหาก และระบุในเนื้อเรื่องด้วยว่าจะใส่รูปและตารางไว้ที่ใด (พึงระมัดระวังกรณีคัดลอกจากแหล่งอื่นที่อาจมีลิขสิทธิ์และต้องมีการอ้างอิงหรือขออนุญาตด้วย)

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง

แนวทางการเขียนเอกสารอ้างอิงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใช้ตามระบบแวนคูเวอร์ โดยทางวารสารฯ ได้ มีการปรับการเขียนอ้างอิงภาษาไทยให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ในวารสารฯ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป โดยให้เขียนกากับตอนท้ายอ้างอิงภาษาไทย ว่า (In Thai) การเขียนอ้างอิง ขอให้สังเกตชนิดของตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน และช่องไฟ ของตัวอย่างเอกสารอ้างอิงต่อไปนี้ 1) วารสาร 2) หนังสือ 3) เอกสารอ้างอิงรูปแบบอื่น ๆ 4) เอกสารอ้างอิงที่ยังไม่มีการตีพิมพ์ และ 5) การอ้างอิงจากสื่อหรือวัสดุอิเลกโทรนิก ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

1. วารสาร

    1.1 การอ้างอิงจากวารสารที่ได้มาตรฐานทั่วไปรูปแบบพื้นฐำน นามสกุลของผู้เขียน อักษรย่อชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อย่อของวารสาร ปี-เดือน-วัน วันที่พิมพ์; ลาดับ ปี (volume): เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้ายของเรื่อง.ตัวอย่ำง
          1. Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation in associated with an increased risk for pancreaticobiliary disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980-3.
          2. Hanucharurnkul S. Board Certified Training Program in Advanced Nursing Practice, College of Advanced Practice Nurse and Midwife, Thailand Nursing and Midwifery Council. Thai Journal of ursing and Midwifery Practice2014;1(1):5-16.(In Thai)
    1.2 กรณีมีผู้เขียนเกิน 6 คน ให้ใส่รายชื่อของผู้เขียน 6 คนแรก แล้วตามด้วย et al. ตัวอย่ำง
          3. Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Lvanov E, et al. Child hood leukemia in Europe after Chemobyl: 5 year follow up. Br J Cancer 1996; 76:1006-12.
          4. Tungpunkom P, Hanucharurnkul S, Panpakdee O, Wittayasooporn J, Yunipan J, Sritanyarat W, et.al. Supportive and barriers factors in practice role of Thai advanced practice nurse. Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice 2016; 3(2): 25-43. (In Thai)

    โปรดสังเกต
        1. ชื่อของเรื่อง จะใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นอักษรตัวแรกและชื่อเฉพาะ
        2. ชื่อวารสาร จะใช้เป็นชื่อย่อ (ยกเว้นกรณีไม่มีคาย่อให้เขียนชื่อเต็ม) โดยการเขียนชื่อย่อ ต้องเป็นไปตามที่ กาหนด ซึ่งจะหาดูได้ตามห้องสมุดมาตรฐานทั่วไป หรือสืบค้นจาก Internet เว็บไซด์ของ National Library of Medicine ที่ Error! Hyperlink reference not valid.ใช้ฐานข้อมูลวารสารไทย สืบค้นได้จากเว็บไซด์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center) ที่ https://www.tci-thaijo.org และไม่มีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนกับชื่อย่อของวารสาร
        3. ระหว่างชื่อย่อวารสารกับปีที่พิมพ์ ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ คั่นอยู่
        4. เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้แสดง ประกอบด้วย
           , ใช้คั่นระหว่างชื่อผู้เขียน
           . ใช้หลังคาย่อชื่อผู้เขียนคนสุดท้าย หรือหลังคาว่า et al หลังชื่อเรื่องและท้ายสุดของประโยค
           ; คั่นระหว่างปี ค.ศ.ที่พิมพ์กับ volume ของหนังสือโดยไม่มีช่องว่างคั่นหน้าหรือหลังเครื่องหมาย
           : ใช้คั่นระหว่าง volume กับเลขหน้า โดยไม่มีช่องว่างคั่นหน้าหรือหลังเครื่องหมาย
           - ใช้คั่นระหว่างเลขหน้าแรกกับหน้าสุดท้ายของเรื่องที่นามาอ้างอิง และไม่มีช่องว่างคั่นหน้าหรือ หลังเครื่องหมาย

        5. ตัวเลขหน้า ใช้ตัวเลขเต็มสาหรับหน้าแรก และตัวย่อสาหรับหน้าสุดท้าย เช่น 980-3 แทนที่จะเป็น 980-983 หรือเป็น 788-93

    1.3 กรณีผู้เขียนเป็นหน่วยงาน ตัวอย่ำง
        5. The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996;164:282-4.
        6. The Royal College of Physicians of Thailand (RCPT). Instruction on clinical practice guideline development. Royal College Physician of Thailand Newsletter 2001;18(6): 36-47. (In Thai)

    1.4 กรณีที่ไม่มีชื่อผู้เขียน ตัวอย่ำง
        7. Cancer in South Africa [editorial]. S Africa Med J 1994; 84: 15.

    1.5 กรณีที่เป็นฉบับเสริม ตัวอย่ำง
        8. Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 1: 257-82.
        9. Sritanyarat W, Sutra P, Aroonsang P, Lertrat P. Compilation of health promotion nursing network (HPNN) project outcomes. Thai Journal of Nursing Council 2011; 26 Suppl 1;1-19. (In Thai)

    1.6 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นฉบับย่อย (issue) ที่มีฉบับเสริม (Supplement) ตัวอย่ำง
        10. Payne Dk, Sulivan MD, Massie MJ. Women’s psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996; 23(1 Suppl 2): 88-97.

    1.7 กรณีเอกสารอ้างอิงที่เป็น volume ซึ่งแบ่งเป็นตอน ๆ ตัวอย่ำง
        11. Oxben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin de pendent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6. (กรณีเป็น ภาษาไทย คือ ตอนที่ 3)

    1.8 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นฉบับย่อย ซึ่งแบ่งเป็นตอนๆ ตัวอย่ำง
        12. Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in aging patients. N Z Med J 1994;107(986 Pt 1): 377-8.

    1.9 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นฉบับย่อย แต่ไม่มี volume ตัวอย่ำง
        13. Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscropic ankle arthrodesis in rheuma toid arthritis. Clin Orthop 1995;(320):110-4.

    1.10 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นบทความในวารสารที่ไม่แบ่งย่อยเป็นทั้ง volume หรือ issue ตัวอย่ำง
        14. Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient and the effects of blood transfusion antitumor responses. Curr Opin Gren Surg 1993: 325-33.

    1.11 กรณีเอกสารอ้างอิงที่มีเลขหน้าเป็นอักษรโรมัน ตัวอย่ำง
        15. Fisher GA, Sikic Bl. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Intro duction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):xi-xii.

    1.12 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นคอลัมน์เฉพาะซึ่งไม่จัดเป็นนิพนธ์ต้นฉบับ อาจแสดงชนิดของเอกสาร ได้ตามความจาเป็นภายในเครื่องหมาย [ ] เช่น เป็นบทความ บรรณาธิการ จดหมายหรือบทคัดย่อ: ตัวอย่ำง
        16. Enzensberger W, Fisher PA. Metronome in Parkinson’s diseases [letter]. Lancet 1996; 347-1337.
        17. Clement J, De Bock R. Hematological complications of hanta virus nephropathy (HVN) [abstract]. Kidney Int 1992, 42:1285.

2. หนังสือ
    2.1 หนังสือที่มีผู้เขียนเป็นส่วนตัว ตัวอย่ำง
        18. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Al bany (NY): Delmar Publishers; 1996.
        19. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
        20. Aroonsang P. Nursing care of geriatric problems: The implementation. 2nd ed. Khon Kaen: Klung Nana; 2010. (In Thai)

    2.2 หนังสือที่มีผู้เขียนเป็นหน่วยงานและเป็นผู้พิมพ์ ตัวอย่ำง
        21. Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

    2.3 เอกสารอ้างอิงเป็นบทหนึ่งในหนังสือ ตัวอย่ำง
        22. Phillips SJ. Whisnant JP, Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nded. New York: Raven Press;1995.p.465-78.
        23. Sritanyarat W. Chapter 9 Elderly health promotion nursing. In Jirawatkul S. editor. Women’s health nursing: Gender perspectives. Center for Nursing Continuing Education, Thai Nursing and Midwifery Council;1014.(In Thai)

    2.4 เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือประกอบการประชุม (Conference proceeding) ตัวอย่ำง
        24. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan, Amsterdam:Elsevier;1996.
        25. Sritanyarat W, Sutra P, Aroonsang P, Lertrat P. Nursing education towards health promotion Experiences from Health Promotion Nursing Network (HPNN), Thailand. Proceeding of the International Conference on Research for Social Devotion in Communication of the 50th Anniversary Khon Kaen University Thailand; 2015 Jan 22-23; Khon Kaen, Thailand; 2015. (In Thai)

    2.5 เอกสารสรุปผลการประชุม (Conference paper) ตัวอย่ำง
        26. Bangtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics, In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. ME DINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. P. 1561-5.

    2.6 เอกสารอ้างอิงที่เป็นรายงานทางวิชาการ (Scientific or technical report)
        2.6.1 เอกสารที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานที่จัดทารายงาน ตัวอย่ำง
            27. Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skills nursing facility stays. Final report. Dallas (TX); Dept. of Health and Human Services (US), Office of Evaluation and Inspections;1994 Oct. Report No: HHSIGOE169200860.
        2.6.2 เอกสารที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานที่จัดทารายงาน ตัวอย่ำง
            28. Field MJ, Tranquanda RE, Feasley JC, editors. Health services research: work force and educational issues. Washington: National Academy Press; 1995. Contract No.: AHCPR282942008. sponsored by the Agency for Health Care Policy and Research. 29. Sritanyarat W, Damrikanlerd L. (Eds). Knowledge management and knowledge synthesis of practice guidelines for sub-district health promotion hospital: Practices guidelines for older persons’ care services. Nonthaburi: Health System Research Institutes; 2010. (In Thai)

    2.7 เอกสารอ้างอิงเป็นบทวิทยานิพนธ์ ตัวอย่ำง
        30. Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization[Dissertation]. St.Louis (MO): Washington Univ.; 1995.
        31. Sangalee M. The effect of education program for diet modification on knowledge of self care, percieved self care abilities and clinical parameters in patients undergoing hemodialysis. [Dissertation]. Bangkok: Mahidol University; 2007.(In Thai)

3. เอกสำรอ้ำงอิงในรูปแบบอื่น
    3.1 เอกสารอ้างอิงเป็นบทความในหนังสือพิมพ์ ตัวอย่ำง
        32. Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The Washington Post 1996 Jun 21: Sect.A:3 (col.5).
    3.2 เอกสารอ้างอิงสื่อโสตทัศน์ ตัวอย่ำง
        33. HIV + AIDS: the fact and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosbyyear Book; 1995.
    3.3 เอกสารอ้างอิงเป็นพจนานุกรมต่าง ๆ ตัวอย่ำง
        34. Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins;1995.Apraxia; p. 119-20.

4. เอกสำรอ้ำงอิงที่ยังไม่มีกำรตีพิมพ์
    4.1 เอกสารอ้างอิงเป็นหนังสือที่รอการตีพิมพ์ ตัวอย่ำง
        35. Leshner Al, Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Eng J Med. In press 1996.

5. กำรอ้ำงอิงจำกสื่อหรือวัสดุอิเลกโทรนิก
    5.1 วารสารในรูปอิเล็กโทรนิก
    รูปแบบพื้นฐำน
    ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร [ประเภทของวัสดุ] ปี เดือน [ปี เดือน วัน ที่อ้างอิง]; volume (issue): [จานวน screens], ที่มา: address ของแหล่งสารสนเทศ ตัวอย่ำง
      36. More SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 June 5]; 1(1):[24 screens]. Available from: URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

    5.2 Monograph ในรูปอีเล็กโทรนิก ตัวอย่ำง
        37. CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-Rom]. Reeves JRT, Maibach HCMFA Multimedia Group, producers.2nd ed. Version 2.0 San Diego: CMEA; 1995.
    5.3 สิ่งอ้างอิงที่เป็น Computer file ตัวอย่ำง
        38. Hemodynamics ill: the ups and downs of hemodynamic [computer program]. Version 2.2 Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.
        39. Ministry of Labor. New minimum wage according to the wage board’s announcement on minimum wage (No.8) 2560 [updated 22 November 2559]. Available from: http://www.mol.go.th/employee/interesting_information/ 4131. (In Thai)

เงื่อนไขกำรตีพิมพ์บทความ
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ตระหนักถึง “จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ โดยเฉพาะในการป้องปรามมิให้มีการกระทาอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น” จึงขอให้ผู้ที่จะเสนอ บทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ส่งผลการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมบทความของท่านจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์“Turn-It-In” หรือโปรแกรม Copy Catch หรือโปรแกรมอื่นที่เป็นที่ยอมรับ แนบส่งมาพร้อมกับบทความที่นาเสนอด้วย โดยทางวารสารจะนาผลการตรวจสอบแนบไปกับบทความที่นำเสนอด้วย โดยทางวารสารจะนำผลการตรวจสอบแนบไปกับบทความประกอบการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ