วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย เป็นวารสารวิชาการทางการพยาบาล ดำเนินการโดยสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสภาการพยาบาล มีระบบการบริการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทุกบทความความต้องได้รับการตรวจพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  และการพิจารณานั้นจะเป็นแบบ double blind

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย อยู่ในฐานข้อมูลของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่มที่ 1  โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2565 – 2567)

การตีพิมพ์เผยแพร่     วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย จัดพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี 

ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN 0859-6808 (Print)   

-  ตีพิมพ์วารสารเป็นรูปเล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2565

-  ตีพิมพ์เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals)  เท่านั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป

อัตราค่าตีพิมพ์  บทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ ผู้เขียนจะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) สมาชิกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความจำนวน 3 ท่าน และค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เป็นเงิน จำนวน 2,500 บาท

 2) ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ 1) ชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความจำนวน 3 ท่าน และค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เป็นเงิน จำนวน 3,500 บาท

อัตราค่าตีพิมพ์ แบบ Fast track

1) สมาชิกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความจำนวน 3 ท่าน และค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท

2) ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ 1) ชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความจำนวน 3 ท่าน และค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เป็นเงิน จำนวน 7,000 บาท

ช่องทางการชำระค่าตีพิมพ์        ชำระค่าตีพิมพ์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข

บัญชีเลขที่:  142 – 0 – 19768 – 1

ชื่อบัญชี:    สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (วารสาร)

******ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังจากได้รับแจ้งจากทางวารสารแล้วเท่านั้น**********

ติดต่อกองบรรณาธิการได้ที่       

คุณกรปภัทร ศิลปวิทย์ (ผู้จัดการวารสาร)

โทรฯ. 081 – 9556655 Line ID: kornpapat

E-mail: apnsthai@gmail.com

Vol. 9 No. 1 (2022): January - June

Published: 2022-06-30

Coaching: The Innovation of Nurse Leadership Development

Rungarun Gaesawahong, Montri Sangpattrachai, Montri Sangpattrachai

122-128

View All Issues