วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยนี้ เป็นวารสารที่มีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ดำเนินการโดย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ สภาการพยาบาล

ข่าวสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

2019-08-20

 

ข่าวสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

  • แนะนำสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
  • คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน (วาระ พ.ศ. 2562 – 2564)
  • กิจกรรมสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2562

ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ พ.ศ.2561

2018-06-29

ประกาศสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความในวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย

วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

2018-02-09

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย อยู่ในฐานข้อมูลของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่มที่ 2

ประกาศเกี่ยวกับการส่งบทความตีพิมพ์

2018-02-09

ผู้เขียนที่มีความประสงค์จะส่งบทความต้นนิพนธ์ประเภทต่างๆ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย จะต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

เผยแพร่แล้ว: 2020-03-05

บทบรรณาธิการ

วรรณภา ศรีธัญรัตน์

ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมอารมณ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็ง

ภวรรณตรี พลเยี่ยม, สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์, พูลสุข ศิริพูล

16-29

การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบบูรณาการแก่ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะโดยการนำของพยาบาล

วันดี โกยกิจเจริญ, วิไลลักษณ์ วงศ์จุลชาติ, สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ

48-69

ผลของการสร้างเสริมการฟื้นหายต่อการฟื้นหายของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว

กนกวรรณ บุญเสริม, จินตนา ยูนิพันธ์ุ, ดวงตา กุลรัตนญาณ, นรวีร์ พุ่มจันทร์

70-85

ผลของระบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อจำนวนวันนอนและการกลับป่วยซ้ำของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ดื่มสุรา

สกาวรัตน์ เทพประสงค์, จินตนา ยูนิพันธ์ุ, ดวงตา กุลรัตนญาณ, นรวีร์ พุ่มจันทร์

86-98

ผลของกลุ่มบำบัดการหวนรำลึกความหลังที่เป็นสุขต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น

อังคณา วังทอง, อนุชิต วังทอง, ปัทมาวาตี มะอิง, ซูร์ฮูดี ลีเด็ง

99-114

นวัตกรรมระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร: โมเดลอำเภอบ้านฝาง

ผ่องพรรณ อรุณแสง, บุญชัย ตระกูลขจรศักดิ์, ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ, กิ่งกาญจนา เมืองโคตร, สงกรานต์ ขันเลื่อน, สุทธินันท์ สุบินดี

115-130

ดูเล่มทุกฉบับ