วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย เป็นวารสารวิชาการทางการพยาบาล ดำเนินการโดยสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสภาการพยาบาล มีระบบการบริการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทุกบทความต้องได้รับการตรวจพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน  ซึ่งการพิจารณานั้นจะเป็นแบบ double blind

การตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN 2408-1280 (Print)    -  ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

Focus and Scope

วัตถุประสงค์ (Aims):

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้จากการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยเชิงพัฒนาคุณภาพของการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการปฏิบัติตามหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ของพยาบาลในระดับชาติ และนานาชาติ

ขอบเขต (Scope): ประเภทของบทความต้นนิพนธ์ (original articles) ในวารสารนี้ รวมถึง

1. รายงานวิจัย (research report)
2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ (capstone project)
3. การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (systematic reviews)
4. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก (development of practice guidelines)
5. รายงานกรณีศึกษา (case report) และ
6. บทความวิชาการ (academic article) ทั้งนี้ยังรวมถึง
7. บทความปกิณกะ (miscellaneous) 

8. ข่าว (News)

 

ข่าวสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

2021-10-14

ข่าวสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
• สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ร่วมลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวาน
• คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน วาระ พ.ศ. 2564 – 2567
• กิจกรรมสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2564

ข่าวสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

2019-08-20

 

ข่าวสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

  • แนะนำสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
  • คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน (วาระ พ.ศ. 2562 – 2564)
  • กิจกรรมสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2562

ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ พ.ศ.2561

2018-06-29

ประกาศสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความในวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย

วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

2018-02-09

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย อยู่ในฐานข้อมูลของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่มที่ 2

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2021): January-June

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-22

กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคโควิด-19: บทบาทพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

รัชนีย์ วงค์แสน, สมรรถเนตร ตะริโย, ธัญญารัตน์ จันทร์ตา

05-19

ดูเล่มทุกฉบับ