จริยธรรมในการตีพิมพ์

          วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์สูงสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสาร คือ การดำเนินการที่ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ (publication ethics) ตาม “ประกาศของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)” ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด จึงกำหนดจริยธรรมในการตีพิมพ์ไว้ ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์

     1. ผู้นิพนธ์ต้องส่งผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่ส่งต้นฉบับบทความซ้ำซ้อนกับวารสาร อื่น
     2. ผู้นิพนธ์จะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย ต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นและจะต้องอ้างอิงผลงาน ภาพ หรือตาราง หากมีการนำผลงานของผู้อื่นมาอ้างอิงในบทความของตนเอง
     3. ผู้นิพนธ์จะต้องจัดทำต้นฉบับของบทความตาม “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” หากเป็นผลงานวิจัยจะต้องได้รับการขอจริยธรรมการวิจัยตามหลักการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งระบุหมายเลขจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้ชัดเจน
     4. ผู้นิพนธ์จะต้องแสดงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสอดคล้องกับข้อสรุป ผู้นิพนธ์ต้องไม่บิดเบือน ปลอมแปลง หรือนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ

     1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และต้องคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์โดยพิจารณาจากความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสาร
     2. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและให้ผลที่น่าเชื่อถือ
     3. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด
     4. บรรณาธิการจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้ประเมินบทความ
     5. บรรณาธิการต้องไม่นำข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง
     6. บรรณาธิการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
     7. บรรณาธิการต้องรักษามาตรฐานของวารสาร และพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพ มีความทันสมัยเสมอ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

     1. ผู้ประเมินบทความ ควรตระหนักว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ
     2. ผู้ประเมินบทความต้องคำนึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลัก พิจารณาบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว
     3. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
     4. ผู้ประเมินบทความต้องไม่นำข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง
     5. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินที่กำหนด
     6. เมื่อผู้ประเมินบทความพบว่า มีส่วนใดของบทความ ที่มีความเหมือนกัน หรือซ้ำซ้อนกับผลงานอื่นๆ ผู้ประเมิน บทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ