Journal History

วารสารวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย (Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice) เป็นวารสารวิชาการฉบับภาษาไทย ดำเนินการโดย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ สภาการพยาบาล เริ่มดำเนินการ ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ เป็นบรรณาธิการ จนถึง ปีที่ 8 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา เป็นบรรณาธิการตั้งแต่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) เป็นต้นไป และตีพิมพ์เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) เท่านั้น ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) เป็นต้นไป 

Focus and Scope

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย เป็นแหล่งรวบรวมและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ได้จากการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยเชิงพัฒนาคุณภาพของการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการปฏิบัติตามหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ของพยาบาลในระดับชาติและนานาชาติ ประเภทของบทความต้นนิพนธ์ (original articles) ในวารสารนี้ ได้แก่

  • รายงานวิจัย (research report)
  • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ (capstone project)
  • การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (systematic reviews)
  • การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก (development of practice guidelines)
  • รายงานกรณีศึกษา (case report)
  • บทความวิชาการ (academic article) ทั้งนี้ ยังรวมถึง บทความปกิณกะ (miscellaneous) และอื่น ๆ

Peer Review Process

ต้นฉบับบทความทุกประเภทต้องผ่านการประเมินคุณภาพและจริยธรรมด้านเนื้อหาในบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น จำนวน 3 ท่าน โดยกระบวนการประเมินจะไม่เปิดเผยให้เจ้าของบทความทราบว่าใครคือผู้ประเมินและผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าบทความนั้นเป็นของผู้ใด การพิจารณาตัดสินการรับตีพิมพ์ หรือ ปฏิเสธการรับตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่าน ส่วนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับบรรณาธิการ โดยบรรณาธิการจะส่งผลการพิจารณาไปยังผู้แต่งซึ่งอาจเป็นการตอบรับหรือการปฏิเสธการตีพิมพ์ หากเป็นการตอบรับการตีพิมพ์ จะมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้ไขซึ่งมีตั้งแต่การปรับแก้ไขเพียงเล็กน้อยจนถึงการปรับแก้ไขระดับมาก ทั้งนี้เพื่อช่วยให้บทความหรืองานวิจัยนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ระยะเวลาในการดำเนินการประเมินบทความ

 - ระยะเวลาของกระบวนการในการประเมินบทความ ระยะเวลาในการแก้ไขต้นฉบับของผู้แต่ง จนถึงตอบรับการตีพิมพ์ และตีพิมพ์ โดยประมาณใช้เวลา 3-4 เดือน และในการปรับแก้ไขบทความนั้นขอให้ผู้แต่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากบรรณาธิการในทุกประเด็น

 

Open Access Policy

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย มีนโยบายในการเปิดให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาสาระของวารสารได้ในทันทีที่วารสารแต่ละเล่มขึ้นระบบออนไลน์ (ออกทุก 6 เดือน) เพื่อให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์และเป็นการเผยแพร่ความรู้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง

Sponsors

สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ในกระทรวงสาธารณสุข

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 081-9556655  โทรสาร: 02-1495635

E-mail: apnsthai@gmail.com

Website: http://www.apnathai.org