1. ผู้เขียนและผู้ร่วมเขียนทุกคนต้องเซ็นชื่อในใบรับทราบข้อกำหนดก่อนส่งตีพิมพ์ ตามข้อกำหนดของวารสาร
  2. ผู้เขียนต้องรับรองว่าบทความที่ส่งมาเป็นผลงานใหม่และไม่เคยส่งบทความตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือส่งตีพิมพ์ที่อื่น ในระยะเวลาเดียวกัน
  3. ผู้เขียนต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
  4. ผู้เขียนต้องมีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานตัวเอง และเขียนอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและเขียนไว้ในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
  5. ผู้เขียนต้องเขียนบทความ ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ในคำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ
  6. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฎในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการจริง
  7. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัยครั้งนี้
  8. ผู้เขียนต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)