คุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Main Article Content

กาญจนา เกษกาญจน์

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณานี้ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต และมารับการตรวจตามนัดในคลินิกผู้ป่วยเปลี่ยนไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รวม 90 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ใช้เครื่องมือวิจัย 2 ชุด คือ ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BRIEF–THAI) พัฒนาโดย สุวัฒน์มหัตนิรันดร์กุล และคณะ หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา


ผลการวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยชาย (ร้อยละ 60.0) อายุเฉลี่ย 44.2 ปี มีสถานภาพสมรส คู่ (ร้อยละ 55.6) การศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 73.3) ประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 52.2) รายได้เฉลี่ย 17,632.56 บาท ระยะเวลาที่ได้รับไตใหม่ เฉลี่ย 5.26 ปี ผู้ดูแลหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลคือสามี/ภรรยา ร้อยละ 38.9 หลังผ่าตัดต้องทำการล้างไต ร้อยละ 21.1 ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดทุกครั้ง ร้อยละ 97.8 และด้านคุณภาพชีวิต พบว่า คุณภาพชีวิตในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับดี (X = 3.76 ,SD = .39) และในรายด้าน พบว่า มีคุณภาพชีวิตระดับดีสองด้าน คือ ด้านจิตใจ (X = 4.03 , SD = .47) รองลงมา คือ ด้านสุขภาพกาย (X = 3.72, SD = .47) และที่มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (X = 3.63,SD = .46) และด้านสัมพันธภาพทางสังคม (X = 3.61 , SD = .62) ตามลำดับ การศึกษานี้เสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านที่มีคะแนนต่ำให้ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย