Vol. 1 No. 1 (2019): September - October

vol1no1 # The journal of Chulabhorn Roya Academy

บทบรรณาธิการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานวิชาการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งของของเวทีวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่อยากจะเชิญชวนนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ พยาบาล และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้ร่วมกันใช้เวทีนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อไป เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความ ผลงานวิชาการที่ร้อยเรียง เริ่มตั้งแต่บทความที่เป็นศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูล (Data Science) บทความที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งวิทยา โรคหัวใจ และกัญชา ที่เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นเวทีสำหรับบุคคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช้เป็นช่องท่างเป็นการนำเสนอบทความ เพื่อขอยื่นรับการรักษาสถานภาพการดำเรงตำแหน่งทางวิชาการของตนเองได้อีกช่องทางหนึ่ง

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนบทความทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน ให้วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับปฐมฤกษ์ ออกสู่สายตาของประชาคมนักวิชาการเป็นครั้งแรก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ  มหานนท์
บรรณาธิการวารสาร

Published: 2019-10-18

Full Issue

Editorial

Research Articles