วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ บทความวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความฟื้นวิชา และบทความที่น่าสนใจทางการแพทย์ การสาธารณสุข และแพทยศาสตร์ศึกษา

          บทความทุกบทความ เช่น บทความวิจัย และรายงานผู้ป่วย จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน โดยผู้ส่งบทความและผู้พิจารณาจะไม่ทราบชื่อของกันและกัน (Double Blind) สำหรับบทความของบุคคลภายในจะได้รับพิจารณากลั่นกรองจากบุคคลหรือบรรณาธิการภายนอกสถาบัน ทั้งนี้บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ของวารสารอื่น

          บทความวิจัย รายงานผู้ป่วย หรือ บทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ โดยเฉพาะงานวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และต้องแนบสำเนาใบรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ปัจจุบันวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) กลุ่มที่ 1 และ ASEAN Citation Index (ACI) โดยกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 039-319-666 ต่อ 8345 อีเมล์: ppkjournal@hotmail.com

*** วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  โดยมีเลข ISSN 2 รูปแบบ ดังนี้ ISSN 0857-0914 (Print) และ  ISSN 2651-169X (Online) ***

 

การ Submission บทความเพื่อตีพิมพ์

2016-09-29

ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2559  เป็นต้นไป

ผู้ที่ต้องการจะตีพิมพ์ลงวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

ขอให้ส่งบทความ Submission  online ในระบบ ThaiJo เท่านั้น (ไม่ส่งทางจดหมาย หรือ e-mail)

โดยท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามประเภทที่ต้องการส่งตีพิมพ์ได้ ดังลิ้งค์ด้านล่าง

สำหรับบทความ นิพนธ์ต้นฉบับ และรายงานผู้ป่วย รบกวนส่งเอกสาร EC/IRB และเอกสารผ่านการอบจริยธรรม/GCP แนบเข้ามาด้วยนะคะ

1. แบบฟอร์มนิพนธ์ต้นฉบับ  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)  

2. แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วย  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

3. แบบฟอร์มบทความวิชาการ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) 

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่องานวารสารได้ทาง e-mail : ppkjournal@hotmail.com หรือโทร 039-319666 ต่อ 8345

 

Vol. 38 No. 2 (2021): April - June

Published: 2021-05-06

Editorial Article

Pipat Kongsap

91

CPIRD Medical Students’ Perspective on Experience of Community Fieldwork

Kampanat Suri, Pimpet Sukumalpaiboon, Nongnuch Junsri, Darika Thanbuasawan

124-131

Community Participation in The Development of Active Aging in Kaeng Hang Maeo Subdistrict, Chanthaburi Province

Panun Kanokwongnuwat, Jureeporn Jaroenpong, Ratthawut Sombuntham, Nachit Wongchai, Nattha Duangta

170-178

The Development of Home Visit Nursing Record Forms for Bedridden Participants

Wipa Tunakh, Nakarin Suwanasaeng, Sasamon Srisuthisak

179-188

Lessons Learned from Nursing Students’ Experience in Online Learning During The Outbreak of The 2019 Novel Coronavirus Disease (Covid-19)

Pilaiporn Sukcharoen, Chulalak Kaewsuk, Sunanta Lukthitikul, Saowapruek Choyyok, Simaporn Puangsuwan, Supattra Laksanajan

224-231

Favipiravir

Yukon Chantalert

232-236

Clinic Quiz

Titichaya Perksanusak

237-239

View All Issues