วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ บทความวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความฟื้นวิชา และบทความที่น่าสนใจทางการแพทย์ การสาธารณสุข และแพทยศาสตร์ศึกษา

          บทความทุกบทความ เช่น บทความวิจัย และรายงานผู้ป่วย จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน โดยผู้ส่งบทความและผู้พิจารณาจะไม่ทราบชื่อของกันและกัน (Double Blind) สำหรับบทความของบุคคลภายในจะได้รับพิจารณากลั่นกรองจากบุคคลหรือบรรณาธิการภายนอกสถาบัน ทั้งนี้บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ของวารสารอื่น

          บทความวิจัย รายงานผู้ป่วย หรือ บทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ โดยเฉพาะงานวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และต้องแนบสำเนาใบรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ปัจจุบันวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) กลุ่มที่ 1 และ ASEAN Citation Index (ACI) โดยกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 039-319-666 ต่อ 8345 อีเมล์: ppkjournal@hotmail.com

*** วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  โดยมีเลข ISSN 2 รูปแบบ ดังนี้ ISSN 0857-0914 (Print) และ  ISSN 2651-169X (Online) ***

 

Article Submission Process

2023-08-22

            ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
            การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าจะต้องส่งผ่านระบบ ThaiJO เท่านั้น (รบกวนไม่ส่งทางจดหมาย หรือ e-mail)
            นิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแนบสำเนาใบรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมถึงแนบใบผ่านอบรมแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) ผ่านการอบรม Human subject course
           และงานวิจัยทางคลินิกแนะนำให้ผ่านการการลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก Thai Clinical Trials Registry (TCTR) (https://www.thaiclinicaltrials.org/) ตัวอย่างงานวิจัยที่ต้องมีการลงทะเบียนใน Thai Clinical Trials Registry (TCTR) มีดังนี้
           1. การวิจัยแบบไปข้างหน้าที่ต้องแจกแจงผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าสู่กลุ่มต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ (prospectively assigns human subjects to intervention or comparison groups)
           2. การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรักษากับผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วย (to study the cause-and – effect relationship between a medical intervention and a health outcome)
           3. การวิจัยโดยใช้ยา เซลล์และผลิตภัณฑ์จากเซลล์ (drugs, cells and other, biological products (Phase 2 to 4))
           4. การวิจัยวิธีการผ่าตัด (surgical, procedures)
           5. การวิจัยทางรังสีวิทยา (radiologic procedures)
           6. การวิจัยโดยใช้เครื่องมือแพทย์ (devices)
           7. วิธีการรักษาโดยการปรับพฤติกรรม (behavioral treatments)
           8. การปรับกระบวนการรักษา (process – of - care changes)
           9. การป้องกันโรค (preventive care, trials)
           และการตีพิมพ์วารสารจะมีค่าสนับสนุนการลงวารสารเรื่องละ 5,000 บาท (สำหรับการพิจารณาด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน) และ 6,000 บาท ( สำหรับการพิจารณาด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน) นับตั้งแต่ มกราคม 2563 เป็นต้นไป และการชำระค่าสนับสนุนการลงวารสารจะชำระเมื่อบทความของท่านได้ผ่านขั้นตอนการประเมินและการแก้ไขจนมีคุณภาพเพียงพอที่จะลงในเล่มวารสาร

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการส่งตีพิมพ์เพิ่มเติม ดังนี้
          1. นิพนธ์ต้นฉบับ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
          2. รายงานผู้ป่วย (ดาวน์โหลดเอกสาร)
          3. บทความวิชาการ/บทความพิเศษ/บทความฟื้นวิชา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 039-319-666 ต่อ 8345 หรือ ppkjournal@hotmail.com

Vol. 40 No. 3 (2023): July – September

Published: 2023-08-25

Editorial Article

Pipat Kongsap

281

Predictors of Alcohol Drinking Behavior of Youths in Educational Institutions Chanthaburi Province

Panun Kanokwongnuwat, Charunee Khaojaeng, Kessuda Khowsroy, Patcharin Boonthanom

347-356

Tiliacora Triandra Diels

Chonlada Piromkraipak

363-366

Clinical Quiz

Thitichaya Perksanusak

367-368

View All Issues