กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
นพ.เกริก สุวรรณกาฬ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์

 

บรรณาธิการ

นพ.อาคม  อารยาวิชานนท์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

 

กองบรรณาธิการ

 

รศ.นพ.สืบสาย  คงแสงดาว ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
ดร.นพ.จิรวัฒน์  มูลศาสตร์ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
รศ.นพ.กรภัทร  มยุระสาคร  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พญ.ชารียา ธานี        กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ผศ.ดร.ดวงเดือน  รัตนะมงคลกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางนิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
ดร.นุสรา  ประเสริฐศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ดร.นพ.ปริญญา  ชำนาญ         กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผศ.ดร.พลากร  สืบสำราญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พญ.พรรณปพร โคนพันธ์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นพ.มาโนช รัตนสมปัตติกุล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.วัฒนชัย  อึ้งเจริญวัฒนา กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผศ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พญ.สมานจิตต์ สมัครประโคน         กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผศ.ดร.นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
นพ.สุทธิวัฒน์ ขุมเงิน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายสุพจน์ สายทอง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ดร.อรทัย ศรีทองธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ดร.สุเพียร โภคทิพย์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ดร.อภิรดี เจริญนุกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ดร.สุวารี เจริญมุขยนันท กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

ผู้จัดการ

นางสาวสุชาดา เนตรภักดี

 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวพิสมัย วาระสุข

 

ผู้ดูแลระบบวารสารออนไลน์

นายกฤษณ์ วิเศษรอด

 

สำนักงานวารสาร

สำนักงานวารสารสรรพสิทธิเวชสาร อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น 1 (ห้องสมุด)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 045 319200 ต่อ 1408 E-mail: sanpasitmedjournal@gmail.com

E-mail: sanpasitmedjournal@gmail.com