เกี่ยวกับวารสาร

สรรพสิทธิเวชสาร เป็นวารสารวิชาการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ  มกราคม-เมษายน  พฤษภาคม-สิงหาคม  และกันยายน-ธันวาคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1.  เผยแพร่องค์ความรู้ การค้นคว้า  และผลงานวิจัย  ทางด้านการแพทย์  การพยาบาล  การสาธารณสุข  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่  ในประเด็นปัญหาและการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
  3. นำเสนอผลงาน องค์ความรู้  แนวความคิด  ทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษา  การพัฒนาและการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Announcements

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสรรพสิทธิเวชสารฉบับพิเศษ ในหัวข้อ การติดเชื้อโควิด 19

2022-02-18

ปี พ.ศ. 2565 นี้ ซึ่งถือเป็นปีที่ 43 ของสรรพสิทธิเวชสาร วารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งพัฒนามุ่งสู่มาตรฐาน Asian Citation Index และยังเป็นปีที่ 3 ที่ประเทศไทยและโลกได้เผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือ โควิด 19 ซึ่งนอกจากเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญในระดับบุคคลและประชากรโดยรวม ยังมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคม และยังส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพที่ต้องมีการปรับตัวอย่างมากและรวดเร็ว

 

Read more about การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสรรพสิทธิเวชสารฉบับพิเศษ ในหัวข้อ การติดเชื้อโควิด 19

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - เมษายน
					ดู ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - เมษายน

          สวัสดีครับ พบกันในฉบับแรกของปี 2566 เนื้อหาในฉบับนี้เป็นงานวิจัย 3 เรื่องที่น่า
สนใจ เรื่องแรกเป็นการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการเสียเลือดหลังคลอดระหว่างการประเมิน
ด้วยสายตาและการใช้ถุงตวงเลือดในสตรีตั้งครรภ์ที่คลอดทางช่องคลอดในโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์: การศึกษาทดลองแบบสุ่มปกปิดสองทางมีกลุ่มควบคุม เรื่องที่สองเป็นการเปรียบ
เทียบผลการผ่าตัดมดลูกระหว่างการผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้องและการผ่าตัดส่องกล้องทาง
ช่องคลอดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องที่สามเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ให้วิตามินบี 1 ขนาดสูงทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุราที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง
          หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์และความรู้เพิ่มเติมบ้างไม่มากก็น้อย อย่าลืมดูแล
สุขภาพกันด้วยในช่วงที่โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ
ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2566 Vol.44 No.1 January-April 2023
                                   นพ.อาคม อารยวิชานนท์
                                           บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-07-26

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูทุกฉบับ