ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

สรรพสิทธิเวชสารสนับสนุนและแนะนำให้บรรณารักษ์ของแต่ละสถาบันได้บันทึกสรรพสิทธิเวชสารไว้ในฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดของท่าน  นอกจากนี้ ระดับการตีพิมพ์แบบ open source ของวารสารนี้น่าจะมีความเหมาะสมสำหรับห้องสมุดของท่านในการเป็นช่องทางสำหรับอาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานในนำไปใช้กับกระบวนการแก้ไขบทความในวารสารต่างๆ ด้วย (ดูลิ้งค์ Open Journal Systems).