เกี่ยวกับวารสาร

สรรพสิทธิเวชสาร เป็นวารสารวิชาการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ  มกราคม-เมษายน  พฤษภาคม-สิงหาคม  และกันยายน-ธันวาคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เผยแพร่องค์ความรู้ การค้นคว้า  และผลงานวิจัย  ทางด้านการแพทย์  การพยาบาล  การสาธารณสุข  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่  ในประเด็นปัญหาและการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
  3. นำเสนอผลงาน องค์ความรู้  แนวความคิด  ทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษา  การพัฒนาและการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          กองบรรณาธิการยินดีต้อนรับและตีพิมพ์บทความในประเด็นดังกล่าวจากผู้สนใจทุกท่าน  อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้  เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาพ  และการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุข  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนแก่บุคลากรสาธารณสุข  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการจัดเตรียมและส่งต้นฉบับได้จาก “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์”  และต้องทำตามข้อแนะนำทุกประการ

บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ทุกบทความจะได้รับการทบทวนและตรวจสอบโดยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน  ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบก่อนการยอมรับเพื่อตีพิมพ์  เพื่อพัฒนาต้นฉบับให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  และเพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ ของเนื้อหาวิชาการ

ข้อความและข้อคิดเห็นใดๆ ในบทความถือว่าเป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความคิดเห็นหรือการรับรองของกองบรรณาธิการและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผู้อ่านสามารถนำข้อมูลในวารสารไปใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการได้ กรณีนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองบรรณาธิการก่อน