การ Debrief สถานการณ์จำลองทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

Main Article Content

ภูมิ์ ตริตระการ

Article Details

How to Cite
1.
ตริตระการ ภ. การ Debrief สถานการณ์จำลองทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Dec. 20 [cited 2024 Jul. 20];10(3):180-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106237
Section
Review Article