Published: 20-12-2017

การประเมินความถูกต้องแม่นยำของการตรวจระดับน้ำตาลของเครื่องตรวจระดับน้ำตาล ณ จุดดูแลผู้ป่วย:Nova StatStrip

นิตยา นภัสรวีรวงศ์, ปรีชญา วงษ์กระจ่าง, ผุสดี ลือนีย์, พนัสยา เธียรธาดากุล, บุษฎี ประทุมวินิจ

144-152

MEWS: Adult Pre Arrest Sign กับบทบาทพยาบาล

ปนิฏฐา นาคช่วย, ละมัยพร อินประสงค์, วารินทร์ ตันตระกูล, ปดิวรัดา ทองใบ, พิไลวรรณ จันต๊ะนุ

186-190