ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านแพทยศาสตร์ศึกษา AMEE 2016

Main Article Content

ดารินทร์ สากิยลักษณ์

Article Details

How to Cite
1.
สากิยลักษณ์ ด. ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านแพทยศาสตร์ศึกษา AMEE 2016. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Dec. 20 [cited 2024 Jun. 25];10(3):195-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106246
Section
Review Article