ผลของการใช้นวัตกรรมอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อคอแบบนิ่งอยู่กับที่ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง

Main Article Content

สุดารัตน์ ลิปตรัตน์
ประวิตร เจนวรรธนะกุล

Abstract

Chronic neck pain leads to reduced neck muscle strength and limited range of motion of the cervical spine. Isometric neck muscle exercise is one common method to improve muscle strength and reduce pain. However, the exercise has several disadvantages, especially for older patients, include needs to remember the exercise and to provide self-resistance, resulting in the exercise being less effective and aggravating symptoms.  Therefore, the static neck exercise device was developed to enhance the effectiveness of exercise, leading to increased neck muscle strength, reduced pain, decreased neck disability, and patient satisfaction after 4 weeks of exercise with the device. The static neck exercise device can be further developed to increase effectiveness for clinical use.       

Article Details

How to Cite
1.
ลิปตรัตน์ ส, เจนวรรธนะกุล ป. ผลของการใช้นวัตกรรมอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อคอแบบนิ่งอยู่กับที่ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 May 2 [cited 2024 Jun. 14];12(1):33-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/181521
Section
Review Article