การศึกษาน้ำหนักการนวดไทย แบบราชสำนักของแพทย์แผนไทย ประยุกต์ที่มีอายุการทำงานแตกต่าง กันโดยใช้หุ่นจำลองที่มีโหลดเซลล์ เซนเซอร์ในการทดสอบ

Main Article Content

ศลิตา ประชากิจ
พชร รามณรงค์
นาริชาติ ชื่นสกุล
แม้นมาศ วรรณภูมิ
ขวัญนรา นราจีนรณ
ณัชกร ล้ำเลิศกิจ
นันทิพัฒน์ คำแก้ว
กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
ทวี เลาหพันธ์

Abstract

Objective: To compare levels and consistency of massage pressure (light, medium, and heavy) and the
ability to adjust the pressure to the correct magnitude among Thai traditional medical (ATTM) practitioners of
different years of service.
Methods: 75 ATTM practitioners were asked to press on the manikin with load cell sensors and vary the
pressure between light, medium, and heavy for 30 seconds at each level. The ATTM were designated into 3
year-groups according to their years of service, Short, Middle, and Long.
Results: Within each of the pressure group, 3 (ATTM) practitioners showed statistically significant variation in
mean pressure, according to their year-groups. Short and Middle year-groups had significantly different mean
massage pressures between light and medium. In addition, Short and Long year-groups had a significantly
different mean pressure between light, medium, and heavy (p-value <0.05). However, there was no statistically
significant difference in the graph pattern among different year-groups of ATTM.


Conclusion: The level of massage pressure and consistency varies directly with experience years. The manikin
with load cell sensors can help to standardize massage pressure and may aid in the education of younger ATTM.

Article Details

How to Cite
1.
ประชากิจ ศ, รามณรงค์ พ, ชื่นสกุล น, วรรณภูมิ แ, นราจีนรณ ข, ล้ำเลิศกิจ ณ, คำแก้ว น, หาญผดุงกิจ ก, อัครเสรีนนท์ ป, เลาหพันธ์ ท. การศึกษาน้ำหนักการนวดไทย แบบราชสำนักของแพทย์แผนไทย ประยุกต์ที่มีอายุการทำงานแตกต่าง กันโดยใช้หุ่นจำลองที่มีโหลดเซลล์ เซนเซอร์ในการทดสอบ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2024 Jun. 21];9(3):155-61. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198256
Section
Original Article