Published: 27-06-2019

ผลของระบบการให้การช่วยเหลือ มารดาวัยเยาว์และการติดตามใน รูปแบบสหวิชาชีพ

ส่งศรี เมืองทอง, ทัศนีย์ นิลสูงเนิน, รัตนา ชื่นภักดี

148-154

การศึกษาน้ำหนักการนวดไทย แบบราชสำนักของแพทย์แผนไทย ประยุกต์ที่มีอายุการทำงานแตกต่าง กันโดยใช้หุ่นจำลองที่มีโหลดเซลล์ เซนเซอร์ในการทดสอบ

ศลิตา ประชากิจ, พชร รามณรงค์, นาริชาติ ชื่นสกุล, แม้นมาศ วรรณภูมิ, ขวัญนรา นราจีนรณ, ณัชกร ล้ำเลิศกิจ, นันทิพัฒน์ คำแก้ว, กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, ประวิทย์ อัครเสรีนนท์, ทวี เลาหพันธ์

155-161