การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด หัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจผ่าน หลอดเลือดแดงเรเดียล

Main Article Content

นุชจรี นักไร่
ปิยะฉัตร ลีวานันท์
วิยะดา แสงศรี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
นักไร่ น, ลีวานันท์ ป, แสงศรี ว. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด หัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจผ่าน หลอดเลือดแดงเรเดียล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2023 Nov. 30];9(3):168-74. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198397
Section
Review Article