การจัดการทางการสื่อสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Main Article Content

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
วัลลีย์ ศรีประภาภรณ์

Abstract

วัตถุประสงค์:  เพื่อศึกษาถึงการสื่อสารในองค์กร รวมถึงศึกษาการจัดการในองค์กรและศึกษาการจัดการทางการสื่อสาร


วิธีการ:  การวิจัยในเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอผลการวิจัยโดยวิเคราะห์มุมมองและความเห็นของผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ผู้บริหารระดับสูง ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นมุมมองและความเห็นของผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบการบริหารการจัดการของหัวหน้างาน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยจากการทอดแบบสอบถามให้สำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราช  โดยทอดแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๓๐๐ คน มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาจำนวน ๒๓๓ คน  นอกจากนั้นยังได้ทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหาร ๗ คน


ผลการศึกษา:  พบว่าผู้บริหารทุกระดับโดยเฉพาะผู้บริหารในระดับสูงได้นำเอาระบบการสื่อสารและ


เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายขององค์การ ผู้บริหารทุกระดับชั้นโดยเฉพาะผู้บริหารในระดับสูงมีระบบการบริหารการจัดการที่ไม่ค่อยแตกต่างกัน และพยายามปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีมากขึ้นโดยได้นำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการบริหารงาน ผู้บริหารทุกระดับโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงได้นำเอาระบบการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น


สรุป:  การนำระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ผู้บริหารทุกระดับชั้นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานที่ตนเองบังคับบัญชาอยู่เพื่อความสะดวกในการเรียกหาข้อมูล การวางแผนเพื่อการบริหารและพัฒนาหน่วยงานการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ผู้บริหารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีระบบการบริหารการจัดการที่ไม่ค่อยแตกต่างกัน เช่น ผู้บริหารทุกท่านรู้ถึงจุดเด่น จุดด้อย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสที่จะพัฒนาหน่วยงานและอุปสรรคในแต่ละหน่วยงาน ได้มีการวางแผนการแก้ไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้บริหารทุกหน่วยงาน เห็นความสำคัญของการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในหน่วยงาน และผู้บริหารในคณะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทุกท่านได้นำเอาระบบการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
โสธนะเสถียร ส, ศรีประภาภรณ์ ว. การจัดการทางการสื่อสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 24 [cited 2023 Nov. 29];3(1):31-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239938
Section
Original Article