เอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

Main Article Content

จริยา เลิศอรรฆยมณี
สุทธิพล อุดมพันธุรัก
ศุภกานต์ เข็มเงิน

Abstract

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เลิศอรรฆยมณี จ, อุดมพันธุรัก ส, เข็มเงิน ศ. เอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 24 [cited 2023 Dec. 4];3(3):105-13. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239945
Section
Review Article