Published: 01-09-2010

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

จริยา เลิศอรรฆยมณี, สุทธิพล อุดมพันธุรัก, ศุภกานต์ เข็มเงิน

105-113

การตรวจหา anti-GBM antibody ด้วยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์

นภารัตน์ แก้วเกื้อกูล, ศิวดี เหลืองสุวรรณ

123-139