การปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตของศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Main Article Content

สุดตา ปรักกโมดม
ไสว ศิริทองถาวร

Abstract

 


                                The objectives of this research are to improve the training process using the process redesign method and to assess the appropriateness of the process. This study is an action research.


                        The research population is composed of six groups which are selected as sample groups by purposive sampling. They are 1) CPR training experts and medical education training expert, 2) CPR training center staff, 3) CPR instructors who had trained between January and December 2009, 4) the 5th year medical students for the academic year 2008, 5) the 1st year resident doctors for the academic year 2009, and 6) the intensive care unit nurses during the academic year 2009. The research had been conducted between January and December 2009.


                        Two research objectives have been fulfilled by the following results, i.e., CPR training process is improved as well as the targets of quality indicators are achieved; and the assessment for the appropriateness of the process is done by unanimous expert opinion. It is also found that the process is appropriated both theoretically and practically.

Article Details

How to Cite
1.
ปรักกโมดม ส, ศิริทองถาวร ไ. การปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตของศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 24 [cited 2024 Jun. 16];3(3):116-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239947
Section
Original Article