การตรวจหา anti-GBM antibody ด้วยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์

Main Article Content

นภารัตน์ แก้วเกื้อกูล
ศิวดี เหลืองสุวรรณ

Abstract

การตรวจหา anti-GBM antibody ด้วยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
แก้วเกื้อกูล น, เหลืองสุวรรณ ศ. การตรวจหา anti-GBM antibody ด้วยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 24 [cited 2023 Nov. 30];3(3):123-39. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239950
Section
Review Article