การปริวรรตและวิเคราะห์เครื่องยาสมุนไพรในคัมภีร์สรรพลักษณะ สรรพคุณ แลมหาพิกัด และจำแนกตามเภสัชวัตถุในเภสัชกรรมแผนไทย

Main Article Content

ผ่องพิมล ดาศรี
ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม
พรปวีณ์ ตระกูลบ้านมะหิงษ์
ปาริชาติ พงษ์พานิช
ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
กังวล คัชชิมา
เอื้อมพร สุวรรณไตรย์

Abstract

Objective: To transliterate and analyze herbal medicines used in the Sabba-Lakkhana-Sabbaguna Lae Mahaphikad Scripture


Methods: The transliteration of Sabba-Lakkhana-Sabbaguna Lae Mahaphikad Scripture in Tumlavejchasad-Chablubluang of King Rama V book II of the Department of Fine Arts Library was transliterated and translated from Khmer letters to Thai letter. These were approved by three linguist experts. Herbal medicines were categorized according to drug matters of Thai Traditional Pharmacy. The analysis of herbal medicine was approved by five Thai traditional practitioner expertises.


Results: The transliteration demonstrated 3 Khmer phases and 10 markers in the scripture. The ancient letters to current Thai letters were transliterated e.g. kot (โกฎ) was changed to kot (โกฐ). Besides, this scripture was written in 1871. The results of herbal medicine analysis revealed that 638 types of herbal medicines were found and were likewise categorized into 3 groups: herb matter 586 types, animal matter 21 types, and mineral matter 31 types.


Conclusion: The transliteration of Sabba-Lakkhana-Sabbaguna Lae Mahaphikad Scripture reviews the history of the scripture. Moreover, the analysis of herbal medicines can help to preserve and develop academic areas of Thai traditional medicine and also benefit for learning into clinical practice.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ดาศรี ผ, ทิพยเจริญธัม ท, ตระกูลบ้านมะหิงษ์ พ, พงษ์พานิช ป, อัครเสรีนนท์ ป, คัชชิมา ก, สุวรรณไตรย์ เ. การปริวรรตและวิเคราะห์เครื่องยาสมุนไพรในคัมภีร์สรรพลักษณะ สรรพคุณ แลมหาพิกัด และจำแนกตามเภสัชวัตถุในเภสัชกรรมแผนไทย. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 26 [cited 2023 Dec. 9];13(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240031
Section
Original Article