การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารของบริษัทประกันชีวิตถึงหอผู้ป่วยเพื่อช่วยลดเวลาการรอกลับบ้านของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช

Main Article Content

ประทุม นวลมิ่ง
สุวพรรณ ตันสกุล
จตุพล ซื่ออุดมทรัพย์
วรวรรธพ์ ศรีนวลไชย

Abstract

       Nowadays, the world has been in digital society, including Thailand, has announced the policy of Thailand 4.0, where every organization must adapt to the strategic planning situation and promote digital technology to be used in the organization to increase efficiency and effectiveness. The population structure is rapidly step into the aging society. The public health insurance system may not be sufficient and cover the cost of actual medical care. Therefore, getting health insurance is probably the best of medical expenses. And health insurance is likely to receive support. As well as preparing for a government policy that promotes public health insurance by the Secretary of the Committee and Promoting insurance business.The electronic system is an important tool for transfer fax claim system, or billing between the hospital and the contracted life insurance company. Be useful, normally it will reduce the waiting time, delivering documents and can be prepared to faster new patient’s admission.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
นวลมิ่ง ป, ตันสกุล ส, ซื่ออุดมทรัพย์ จ, ศรีนวลไชย ว. การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารของบริษัทประกันชีวิตถึงหอผู้ป่วยเพื่อช่วยลดเวลาการรอกลับบ้านของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 26 [cited 2023 Nov. 29];13(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240039
Section
Review Article