การศึกษาความแตกต่างของกลุ่มการวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis related group, DRG) จากการตรวจสอบรหัส ICD ผู้ป้วยในภาควิชาศัลยศาสตร์ที่โรงพยาบาลศิริราช

Main Article Content

วันดี วันศรีสุธน
อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
ธวิศ เรืองตระกูล
ดวงกมล โกวิทวิบูล
รพีวงศ์ ประชากุล

Abstract

บทคัดย่อ

Article Details

How to Cite
1.
วันศรีสุธน ว, รัตนวิจิตราศิลป์ อ, เรืองตระกูล ธ, โกวิทวิบูล ด, ประชากุล ร. การศึกษาความแตกต่างของกลุ่มการวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis related group, DRG) จากการตรวจสอบรหัส ICD ผู้ป้วยในภาควิชาศัลยศาสตร์ที่โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 31 [cited 2024 Jul. 19];5(2):69-76. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242223
Section
Original Article