ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช (Factors influence the success of ICD coding for inpatients at Siriraj Hospital)

Main Article Content

ปานทิพย์ สวัสดิ์มงคล

Abstract

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลศิริราช และเปรียบเทียบค่า RW ที่ได้รับก่อนและหลังการตรวจสอบ ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการคำนวณค่าตอบแทนที่ได้รับ (Reimbursement) ในระบบ DRG

วิธีการ : เป็นการวิจัยแบบเชิงพรรณนา โดยศึกษาเวชระเบียนของผู้ป่วยใน ที่จำหน่ายตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยสุ่มตรวจ ๑% ของจำนวนเวชระเบียนทั้งหมด ซึ่งแบ่งสัดส่วนตามจำนวนเวชระเบียนของผู้ป่วยใน ที่จำหน่ายในแต่ละภาควิชา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๙๐ ฉบับ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล การตรวจสอบรหัส ICD เพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยวิธีแจกแจงความถี่และร้อยละหาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปผลในแบบบันทึกรายงานผลการตรวจสอบรหัส ICD

ผลการศึกษา : เวชระเบียนที่แจ้งกลับ (feed back) ไปยังภาควิชาต่าง ๆ เนื่องจากตรวจพบความผิดพลาดในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัด มีจำนวน ๓๒๗ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๙ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรคอื่น (SDx) ที่ไม่ครบถ้วน ข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก (PDx) หรือการวินิจฉัยโรคอื่น ไม่ถูกต้อง ข้อมูลรหัสหัตถการและการผ่าตัด (Proc) ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่นอนรักษาในโรงพยาบาล (CalLOS) มากกว่า ๓๐ วัน และมีค่า AdjRW ที่ได้หลังตรวจสอบเพิ่มขึ้นมีจำนวน ๗ ภาควิชา และลดลงมีจำนวน ๓ ภาควิชา

สรุป : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลศิริราช ได้แก่ ข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรคอื่น (SDx) ข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก (PDx) ข้อมูลรหัสหัตถการและการผ่าตัด (Proc) ที่ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง รวมทั้งระยะเวลาที่นอนรักษาในโรงพยาบาล (CalLOS) นานขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลทำให้ค่า AdjRW ซึ่งเป็นค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ที่ถูกปรับตามค่าวันนอนจริงเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สวัสดิ์มงคล ป. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช (Factors influence the success of ICD coding for inpatients at Siriraj Hospital). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Nov. 29];2(3):121-30. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82027
Section
Original Article