โปรแกรมการจัดการสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุสำเร็จรูป

ผู้แต่ง

  • อารีฟิน ฟิน มูซอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

คำสำคัญ:

คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ, สุขภาพ, Screen, Geriatric syndrome, สมรรถนะ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันหลายพื้นที่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือกำลังที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การจัดการข้อมูลสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงอายุ หากไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมก็อาจเกิดผลเสียต่อ สุขภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุบางกลุ่ม ผลเสียที่เกิดขึ้นอาทิเช่น การดำเนินงานที่ล่าช้า, สื่อสารกับทีมสหวิชาชีพไม่ชัดเจน, การทำงานในการคัดกรองซ้ำซ้อน, สิ้นเปลืองทรัพยากรในการคัดกรองและข้อมูลที่เคยดำเนินการคัดกรองมาไม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น ล้วนเป็นผลเสียต่อการดำเนินงานผู้สูงอายุทั้งสิ้น หากกระบวนการจัดการไม่ดีแล้ว ในการที่จะรองรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อนาคตมีแนวโน้มมากขึ้น ก็เป็นไปได้ยากที่จะส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมาย โปรแกรมจัดการสุขภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ได้เข้ามาช่วยการในการระบบการคัดกรอง เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, สุขภาพช่องปาก, ภาวะข้อเข่าเสื่อม และกลุ่มอาการ Geriatric Syndrome เป็นต้น โดยการนำข้อมูลจากการคัดกรอง มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล การรับบริการ และข้อมูลที่มีอยู่ในฐาน Database JHCIS ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตัวโปรแกรมเริ่มจากระบบ Manual ต่อมาได้พัฒนาให้ตัวโปรแกรมพัฒนาระบบประมวลผล และค่าทางสถิติ เพื่อนำเสนอข้อมูล และใช้ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-18