การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจผู้ป่วยสูงอายุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจในระยะผู้ป่วยนอก

ผู้แต่ง

  • ภัทรสิริ พจมานพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คำสำคัญ:

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในระยะผู้ป่วยนอก, ผู้สูงอายุ, กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ

บทคัดย่อ

            ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้น เมื่ออายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหัวใจลดลงส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโดยการทำหัตถการสวนหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เมื่อพ้นจากภาวะวิกฤตที่คุกคามต่อชีวิตผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจเพื่อปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยง และลดการกำเริบซ้ำ แต่อุปสรรคที่สำคัญก็คือทั้งผู้ป่วยและญาติยังมีความเข้าใจน้อยและยังไม่ได้ทราบประโยชน์ของการเข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยเฉพาะในระยะผู้ป่วยนอก ดังนั้นผู้ป่วยจึงได้รับการให้คำแนะนำเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งเป็นตัวกำหนดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจและการใช้ข้อมูลในวิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพที่ดีส่งผลให้ผู้ป่วยสูงอายุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจเกิดการเรียนรู้และสามารถเลือกความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง ในการจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกวิธี

References

Anderson, M. A. (2007). Caring for older adults holistically. (4th ed.). Philadelphia: F.A. Davis.
Arunsang, P. (2011). Cardiac and vascular nursing care. Klang Nanawit Khon Kaen. (In Thai)
Bunharak, S. and Lertrat, P. (2010). Experience in managing symptoms of elderly people with acute myocardial infarction. Journal of the Nursing Association North East Branch, 28 (3), 5-13. (In Thai)
Chareonkul, P. (2012). Self-care of the elderly. Songkhla: Thai Red Cross. (In Thai)
Chaeysuwan, W. (2017). Health knowledge: concepts and applications to nursing practice. Journal of Naval Medicine, 44 (3), 183-197. (In Thai)
Chongcharoen, W. (2009). Nutrition and Nutrition Therapy in Nursing, Songkhla: Faculty of Nursing Prince of Songkla University. (In Thai)
Hannan, E. L., Racz, M. J., Walford, G., Jones, R. H., Ryan, T. J., Bennett, E., et al. (2005). Long-term outcomes of coronary-artery bypass grafting versus stent implantation. New England Journal of Medicine, 352(21), 2174-2183.
Inprung, P. (2008). The effect of self-efficacy enhancement program on smoking cessation behavior of patients with coronary artery disease after coronary artery enlargement. Master thesis Faculty of Nursing, Chulalongkorn University. (In Thai)
Kaewdumking, K. and Thammakun, D. (2015). Strengthening health knowledge in the elderly population. Health Science Research Journal, 9 (2), 1-8. (In Thai)
Ministry of Public Health. (2018). Number of deaths, cardiovascular disease, fiscal year 2018 : Retrieved October 18, 2018 from https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports (In Thai)
Medical Professional Network in Tobacco Control. (2009). Practice guidelines for treatment of smoking addiction in Thailand in 2009 for physicians and health professional personnel. Retrieved October 18, 2018 from file:///C:/Users/Admin/Downloads/aenwthaangewchptibatisamhrabkaarbambadraksaaorkhtidbuhriiainpraethsaithy_pii_ph.s.2552_samhrabaephthyaelabukhlaakrwichaachiiphsukhphaaph%20(1).pdf (In Thai)
Nammonti, O. (2018). Health knowledge. Journal of Dentistry, 29 (1), 122 -128. (In Thai)
National Statistical Office. (2017). Age of population expectation at age 60 years and 65 years 2010 - 2018. Retrieved October 18, 2018 from
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
Panchawinin, P. (2010). Ischemic heart muscle. In Wanchai Dejsomritrithai, Rungroj Kritayapong and Apiradee Srijitkamol (Editor). 2009 Internal Medicine (2nd Ed). Print: Bangkok. (In Thai)
Pankhong, O. (2010). Elderly nursing. Thana Place Com. Ltd.: Bangkok. (In Thai)
Phatthana, N. and Khunthrongkiat, W. (2012). Effects of social support programs on anxiety and
satisfaction of patients with acute myocardial infarction in critical care units. The 13th graduate research presentation conference, Khon Kaen University, 690-700. (In Thai)
Pojmanapong, P., Kritpracha, C. and Chinwong, T. (2015). The effect of self-efficacy promotion program that integrates family support to prevent heart disease recurrence in patients with acute myocardial infarction after coronary artery enlargement. Songklanagarind Nursing Journal, 35 (1), 49-66. (In Thai)
Pornminthikul, A. (2009). Cardiac rehabilitation. In Apichat Sukhonphat (Editor) Coronary artery disease: New Guideline. (Page 237- 254). Chiang Mai: I Am Organizer. (In Thai)
Rakpanich, P. Out-patient cardiac rehabilitation in 2003, Wisan Khantharattanakul and Rapeipol Kunchorn Na Ayudhya (Editor). Heart Rehabilitation Medicine (page 117 -139). Bangkok: Pfizer (Thailand Limited). (In Thai)
Ruangritchankun, S. (2018). Multiple drug interactions in the elderly. Ramathibodi Medical Journal, 41 (1), 95-104. (In Thai)
Saenghuachang, W. and Ketpichayawattana, C. (2009). Results of cardiac rehabilitation program on health promoting behaviors of elderly patients with coronary heart disease after wearing a lattice in the coronary artery. Journal of Nursing Science. Chulalongkorn University, 23 (1). 78-90. (In Thai)
Skinner, J.S., Cooper, A., & Fedar, G.S. (2007). Secondary prevention for patients after a myocardial infarction: summary of NICE guidance. British Medical Journal,,334, 1112-1113.
Svilaas, T., Van der horst, I. C., & Zijlstra, F. (2006). Thrombus aspiration during percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction study (TAPAS) study design. American Heart Journal, 151, 597.e1. – 597.e7.
Tanprasert, P. (2011). Health rehabilitation guidelines for heart disease patients in Wisan Kantararat Rattanakun and Rapeipol Kanchana Na Ayudhya (Editor). Cardiac Rehabilitation Medicine (page 1-6). Bangkok: Pfizer (Thailand Limited). (In Thai)
Thongcharoen, W. (2011). Nursing for self-care in the elderly with normal condition. In Wilaiwan Thongcharoen (Editor), Science and Art in Nursing of the Elderly. Nonthaburi: Faculty of Nursing Mahidol University. (In Thai)
Vatisatokkit P. (2011). Smoking addiction and assessment’s smoker. In: Vatisatokkit K, editor. 5A Smoking cessation in daily work. 6 th Ed. Bangkok: ASHThailand; p.50-56. (in Thai)
World Health Organization. (1998). Health Promotion Glossary. Retrieved 26 October 2018 from https://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf
World Health Organization. (2011). Global Health and Aging. Retrieved 26 October 2018 from http://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-29