คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • Thitirat Rasiri
  • Somtakul Rasiri

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, ผู้ป่วยเบาหวาน, ศูนย์สุขภาพชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน โดยแพทย์และอยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก ทำการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ได้จำนวน 159  ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบวัดระดับคุณภาพชีวิต  5 มิติ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ ได้แก่  จำนวน ร้อยละ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One way ANOVA

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานศูนย์สุขภาพแห่งหนึ่ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมทุกมิติอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุ  ประวัติการสูบบุหรี่ รูปแบบการรักษา ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกันในส่วน เพศ รายได้ ช่วงระยะเวลาที่ทราบว่าเป็นเบาหวาน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ภาวะแทรกซ้อน ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน

References

Best, John W. (1981). Research in Education. 3rd ed. New Jersey: Prentice Hall.
Changchuea. W. (2013) Quality of Life in Diabetic Patients, Sawaeng District, Ang Thong Province.
Academic Journal for Hospitals of Region 4, 15(2).
Health Insurance Agency (2014) Assessment results of diabetes care Type 2 and high blood
pressure of hospitals under the Ministry ofPublic Health and Medical Facilities in the area. Bangkok Province.
Hongsawat. S. (2008). Quality of life in diabetic patients. Master's Thesis, Public Health
Administration, Graduate School, Mahidol University.
Panphairot. P. et al. (2010). Quality of life of diabetic patients receiving services in Songkhla
Hospital. Retrieved from http://www.skhospital.com/skmessage/download.php.
Prakaisakun. J. et al. (2017). Quality of Life of Non-Insulin Dependent Diabetes Patients at Sarapee
Hospital, Chang Mai Province, Phikanatesan Journal, 14(1).
Ruamchai Community Health Center (2016). Report on non-communicable diseases program.
Ruamchai Community Health Center, Wang Thong District, Phitsanulok Province Province.
Sakolsatayatorn P. (2017) Current situation and cooperation for care reform diabetes in Thailand.
Novo Norys Disk, Bangkok.
Srichaijaroonpong. S.(2016) Factors relating to the quality of life of the diabetic patients at Ban
Chiang Kruea Pho Chai Health Promoting Hospital, Chiang Kruea sub district, Muang district, Sakon Nakorn Province. Journal of Office of Disease Prevention and Control, Lampang Province 7, 23(3).
Thatsarn C. (2017) Current Situation and Cooperation for Diabetes Care Reform in Thailand. Novo
Noris Disk, Bangkok.
World Health Organization. [Online] Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/14 October 2015.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-11-06