การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • Pongrapee Duangdee
  • Maturin Maleehual
  • Panita Krongyuth Miss
  • Thanomsak Boonsu

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วมของประชาชน, โรคไข้เลือดออก, การรับรู้, ปัจจัยทำนาย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และปัจจัยที่ทำนายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 204 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษา พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เฉลี่ยในระดับดี  อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการรับรู้ความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และตัวแปรที่สามารถร่วมทำนายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้แก่ อาชีพ(p<0.001) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในครอบครัว(p<0.001) และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค (p<0.018) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ตามลำดับ

ผลการวิจัยในครั้งนี้นี้จึงมีข้อเสนอแนะให้ทีมสุขภาพควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อช่วยให้ประชาชนเกิดการรับรู้เกี่ยวการรับรู้เกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก

 

References

Becker M. et, al. (1974). The Health Belief Model of Sick Role Behavior. Health Education. 2(4): 409-429.
Bureau of Infectious Diseases. (2015). Dengue Hemorrhagic Disease Management Manual. (Online). Retrieved on https://www.thaivbd.org/m/contents/view/324341. (In Thai)
Burau of Vector Born Diseases (2018). Epidemiological Surveillance Report. (Online). Retrieved on https://www.ddc.moph.go.th/uploads/file.filePDF/Dengue/2561/DHF.pdf, (In Thai)
Chirawatkul A. (2010). Statistics for Health Sciences Research. Bangkok. Witthayapat. (In Thai)
Huaysai P., Sukserm T., Khunluek K. (2016). The participation of the Population of Huai Phuang District, Kalasin Province in the Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever. Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University. 3(1). 64-81. (In Thai)
Intasri C., Sarawong P., Palinonkert A., EamjoyD., (2017). Factors related to Dengue Hemorrhagic Fever Prevention of People in Bankongbangna,Srisajorakeanoi, Bang Saotong District Samutprakan Province, Thailand. Huachiew Chalermprakiet Scienceand Technology Journal. 3(1). 43-51. (In Thai)
Jeyha R., Thitiravevong S., Churngchow C. (2011). The Participation of People in Controlling and Preventing Dengue Fever: Case Study of Tambon Khoutoom, Yarang District Pattani Province. AL-NUR Graduation Yala University. 6(10); 129-141. (In Thai)
Jodking P., Bouphan P. (2018). The Participation in Dengue Hemorrhagic Fever Prevention and Control of Village Health Volunteer at Samliam Community Khon Kaen Municipality. Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen. 24(2); 29-37. (In Thai)
Kaewwandee N., Siriswang W., Borriharn S. (2014). Factors Relating to the Participation of People and Control of Dengue Hemorrhagic Fever in Nakornjaedee Subdistrict Pasang District, Lamphun Province. National and International Conference Interdisciplinary Research for Local Development Sustainability (Proceeding). 73-86. (In Thai)
Maliton M., Sripanyakorn S., Sonntrawirat B. (2013). People’s Participation in the Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever in Banped Sub-District, Muang Khon Kean District, Khon Kaew Province. KKU Journal for Public Health Research. 6(1), 121-130. (In Thai)
Mattharankoon C., Ploykaew P., Thavanseriwatthana A., Sitthijad A., Noysiriwatthana T. Control of Dengue Haemorrhagic Fever amon People in the Responsible Area of Sai-See Subdistrict Health Promoting Hospital, Samutsakhon Province. Journal of Nursing Siam University. 34 -48. (In Thai)
Nampan N. (2017). Factors Related to Behavior in Prevention of Dengue Hemorrhagic Fever among Householders in Tumbon Thayak, Mueng District Srakaew Province. 163-173. Retrieved from www.publichealth.ru.ac.th/index.php. (In Thai)
Nampaisun K., Aphinandecha C., Chaisiri K. (2015).Factors Associated with Participation of Prevention and Control Dengue Haemorrhagic Fever in Maba Subdistrict, Tungkaolhoagn District, Roi Et Province. (In Thai)
Nuangchalerm P. (2015). Service Learning. Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University. 2(1). 9-18. (In Thai)
Rosenstock, I. (1974). Historical Original of the Health Belief Model. Health Education Monographs. 2(4):
328-335.
Shuaytong P., Suphun B., Karuhadej P.(2013). The People Participation on Dengue Hemorrhagic Fever Preventiion and Control in Sisaket Province. Kuakarun Journal of Nursing. 20(2): 55-69. (In Thai)
Siemmai P., (2017). Perception and Prevention Behaviors of Dengue Hemorrhagic Fever AmongVillagers in Pamputtana Sub District, Mangnong Distric, Satun Province. 298-308. Retrieved from www. Publichealth.ru.ac.th/index/php. (In Thai)
Sikud P., Mokhunthod S., Charoenchivakun C. (2017). Factors Correlated to Participation of Community Leaders in Prevention and Control of Hemorrhagic. Journal of Nakhonratchasima College. 11(2): 74-84. (In Thai)
SusjI M., Aphichat J. Prasong T. A. (2013). Factors Related with the Participation of Community in the Prevention and Controlling of Dengue Haemorrhagic Fever in Ban Wangsai, Tambon Wangnumkhiaw, Ampeo Kampaengsaen, Changwan Nakhonpathom. Veridian E-Journal. 6: 461-477.
Ubon Ratchathani Provincial Health Office. (2018). Mobility Rate of Dengue Haemorragic Fever in Ubon Ratchathani Province. Retrieved from https://cdc.phoubon.in.th/ (In Thai)
Warinchamrab District Health Office. (2018). Dengue Hemorrhagic Fever Data in Warinchamrab District: Warinchamrab District. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-03-26