การประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (Primary GMP) โดยผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง

  • Sathit - Charoenphong สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

คำสำคัญ:

อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย, หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี, การคุ้มครองผู้บริโภค

บทคัดย่อ

            ผู้ประกอบการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามวิธีการผลิตที่ดีโดยผู้ประกอบการ เป็นการสำรวจแบบภาคตัดขวางโดยใช้แบบสอบถามที่อ้างอิงวิธีการผลิตที่ดีสำรวจผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิตในจังหวัดลำพูน 89 แห่ง

            ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 67 แห่ง (ตอบกลับ ร้อยละ 76.4) พบว่า ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสถานที่ผลิตให้ผ่านมาตรฐานร้อยละ 62.7 ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต 29 ราย มีคะแนนเฉลี่ยวิธีการผลิตที่ดี ร้อยละ 94.39 ในขณะที่ ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับอนุญาต 38 ราย มีคะแนนเฉลี่ยวิธีการผลิตที่ดี ร้อยละ 71.33 โดยทั้งสองกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p-value < 0.001)  ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่ต้องปรับปรุงในด้านสุขาภิบาล และต้องการเวลาในการพัฒนามากกว่า 1 ปี ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต ยังพบข้อบกพร่องรุนแรงในด้านการควบคุมกระบวนการผลิต แต่สามารถพัฒนาทุกประเด็นได้ภายใน 1 เดือน

            การศึกษานี้บ่งชี้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีศักยภาพพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามวิธีการผลิตที่ดี การใช้หลักการงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับการแบ่งระดับสถานที่ผลิตและกำหนดเวลา จะช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาสถานที่ผลิตได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภควางแผนเพื่อให้การสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม

 

References

Bureau of food (Thailand). (2019). Announcement of the Food and Drug Administration :
Issue of the certificate of GMP compliance of a manufacturer accoding to the law in
February 21, 2019. Retrieved February 22, 2019 from https://food.fda.moph.go.th/law/
data/announ_fda/62 _IssuingBooks.pdf
Bureau of food (Thailand). (2013). FOOD ACT B . E. 2522 in Law and Regulation of Ministry
Of Public Health. Nonthaburi: Food and Drug Administration.
Bureau of food (Thailand). (2016). Notification of the Ministry of Public Health (NO342)
B.E.2012 Re: Manufacturing Procedures, Production Equipment and Appliance, and
Food Storage of Pre-packaged . In : the Food Act of B.E.2522 (1979), ministerial
regulation, notification of the Ministry of Public Health and other relevant effective
Nonthaburi: Food and Drug Administration
Bureau of food (Thailand). (2012). Primary GMP Manual. Nonthaburi: Food and Drug
Administration.
Glanz, K., Rimer, B. K. & Viswanath, K. (2008). The Transtheorical Model and Stages of Change.,
[Electrronic version]. Health Behavior and Health Education Theory, Research, and Practice,
4th EDITION, 97-121. Retrieved January 5, 2019 from https:// riskybusiness.web.unc.edu/files/
2015/01/Health-Behavior-and-Health-Education.pdf
Pongpisuttinun, S., (2000). Development of HACCP Systems for Exporting FrozenGreen Soy
Beans : A Case Study of Union Frost cp., Ltd.. Master of Business Administration,
Chiang Mai University.
Simpson, R., Henderson, M., Mott, G., Bovey, M., & Izaguerri, A. (2016).Manual on Consumer
Protection 2016. Edition 2016 Advance copy. [Electrronic version]. 2-10, 19-25. Retrieved
January 8, 2019 from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcclp2016d1.pdf
Somphat, J., (2006). Improvement of GMP System of Small Nam Phrik Noom Produces in
Chiang Mai Province. Master of Science (Food Science and Technology), Chiang Mai
University.
Yodsuwan, J., (2003). The Development Process of Good Manufacturing Practice (GMP)
Systems for Food Processing : A Case Study of Power Pack Express company Limited,
Changwat ChiangMai. Master of Business Administration, Chiang Mai University

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-11-06