รพ.สต.ติดดาว : ภาระหรือโอกาสการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในชุมชน

ผู้แต่ง

  • ศุศราภรณ์ สามประดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • คชาพล นิ่มเดช
  • ศิวาภรณ์ โภคภิรมย์
  • สุนทร แก้วอำไพ

คำสำคัญ:

งานบริการเภสัชกรรม, หน่วยบริการปฐมภูมิ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, งานคุ้มครองผู้บริโภค, งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ด้านงานเภสัชกรรม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และด้านคุ้มครองผู้บริโภค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้เกณฑ์รพ.สต.ติดดาวปี 2561 ของกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลจากรพ.สต.ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 61 แห่ง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา

ผลการประเมิน พบว่าภาพรวมงานเภสัชกรรมและ RDU ในรพ.สต.ได้คะแนนเฉลี่ย 61.75  จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน (ร้อยละ 77.18) โดยภาพรวมพบว่าประเด็นที่เป็นจุดแข็งของรพ.สต.ส่วนใหญ่คือ การจัดเก็บยาเหมาะสม และมีจุดอ่อนในการประเด็นการควบคุมและการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ สำหรับภาพรวมด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.ได้คะแนนเฉลี่ย 26.33 จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน (ร้อยละ 75.23) โดยประเด็นที่เป็นจุดแข็งของรพ.สต.ส่วนใหญ่ คือ การจัดการฐานข้อมูล และมีจุดอ่อนในประเด็นของบุคลากร เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว นับเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีของการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในชุมชน และควรมีการดำเนินการต่อเนื่องโดยเน้นกระบวนการบูรณาการทำงานทั้งในหน่วยบริการและเครือข่ายในชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนของงานเภสัชกรรมปฐมภูมิต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนต่อไป

References

Chutima wanthong, Surasit Lochid-amnuay. (2017). Opinion of physicians and nurses

Toward the roles of pharmacists in primary health care. Thai journal of Pharmacy

Practice, 9(1), 118-128. (In Thai)

Daruwan Klangsri, Rattnaporn Awiphan, Puckwipa Suwannaprom. (2013). Participation of

Primary Health Care Personnel in the development process of drug dispensing and

counseling service. Thai journal of Pharmacy Practice, 5(2), 91-107 (In Thai)

Kanyada anuwong, somying pumthong and Patcharee duangjan. (2010). Effectiveness of

network participation in promoting rational use of Antibiotics (Research report).

Nakorn Nayok : Srinakarinwirot university. (In Thai)

Natthapong Phattanapong. (2018). Performance and management factor effecting

pharmacy service under the standard of Health promoting hospital star in health

promoting hospital in Phatthalung. SOUTHERN REGIONAL PRIMARY HEALTH CARE

JOURNAL, 32, 69-80. (In Thai)

Niyada Kiatying-angsuli. (2019). Drug use. In, Workshop report of drug system in Thailand

(No.3) (In Thai)

Punchanat Mateapiruk. (2017). The Analyze the Performance in Accordance with the

Pharmaceutical Standards in Primary Care Unit (PCU), Songkhla Province. The

Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(1),153-170.(In Thai)

Ratchanit Patchakit Nedsuwan, Chidchanok Ruengorn. (2018). Agreement between self-

assessment and assessment by pharmacists according to the criteria for starred

sub- district health promoting hospitals in pharmacy and health consumer

protection in Chiangrai province. Thai journal of Pharmacy Practice, 11(2), 318-332.

(In Thai)

Somying Phumthong. (2017). Report of drug safety in community 2017. (In Thai)

Somying Phumthong. (2018). Report of drug safety in community 2018. (In Thai)

Strategy and Planning division, Ministry of public Health. (2017). A manual on development

of quality criteria for sub-district health promoting hospitals in the year 2017. (In

Thai)

Viroj Tangcharoensathien,Krisada Sawaengdee, Benjaporn Rajataram, Kamolnat Muangyim ,

Atiya Sarakshetrin, Rungnapa Chantra Viriya , …….., Suthanan Kunlaka. (2016). A Study

of Work load and productivity among health personnel in District Health Promotion

Hospital. Bangkok : Health Systems Research Institute. (In Thai)

Working group of developing manual on primary care pharmacy in starred subdistrict

hospital in Suratthani. (2018). A manual on primary care pharmacy in starred

subdistrict hospital in Suratthani. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-21