การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • สมชาย นิลแก้ว
  • อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ Lecturer

คำสำคัญ:

การรับรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชากรคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,591 คน โดยใช้สูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Daniel เท่ากับ 325 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 การรับรู้ด้านสุขภาพ ส่วนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพ และนำไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค เท่ากับ 0.851 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ด้านสุขภาพมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (=2.93, S.D.=0.26) พฤติกรรมสุขภาพมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (=3.21, S.D.=0.32) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยงการเจ็บป่วย (r=0.243, P-value<0.001) การรับรู้ความรุนแรงการเจ็บป่วย (r=0.213, P-value<0.001) การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมสุขภาพ (r=0.215, P-value<0.001) การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมสุขภาพ (r=0.378, P-value<0.001) ตามลำดับ

 

References

Armeeroh, M., Poum, A. (2018). Health perception factors associated with health care behavior

Among pregnant women in Takbai district, Narathiwat Province. The Health Science

Journal, 1(1): 1-12. (in Thai)

Becker, M.H. (1974). The health belief model and personal health behavior. Health

Education Monographs, 2: 324-473.

Best, John W. (1977). Research is Evaluation. (3rded). Englewood Cliffs: N.J. Prentice-

Hall.

Bureau of Non Communicable Disease. (2018). Thai people’s health 2015 Health sales

scam When health becomes a product Medicine is a profit-seeking tool. [Internet]. Retrieved, March 1, 2018. Available from: http://www.thaihealthreport.com/thaihealthreport.

Charoenbundith, N. (2016). Factors related to health promoting behaviors among

village health volunteers. Thesis. M.N.S. Community Nurse Practitioner. Burapha University. (in Thai).

Cronbach, Lee J. (1951). Essentials of Psychological Testing. 3rd ed. New York: Harper.

Daniel W.W. (2010). Biostatistics: Basic Concepts and Methodology for the Health

Sciences. (9th ed). New York: John Wiley & Sons.

Health Education Division, Department of Health Service Support, Ministry of Public

Health. (2018). Health Education Program to Promote Health Literacy (HL) on Reasonable Medication Use For health volunteers and working people. New Plain Printing (Thailand) Company Limited. Bangkok. (in Thai).

Kannika, J. (2016). Study of health village volunteers behavior in prevention denque

hemorrhagic fever Wangnua District, Lampang Province. Thesis. M.Sc. Public Health. Phayao University. (in Thai).

Muang, U. (2013). Factor related to exercise behavior of village health volunteers

Bueng Krachab Sub-district, Wichian Buri District, Phetchabun Province. Thesis. Graduate School. Kasetsart University. (in Thai).

Prasat District Public Health Office. (2017). Annual report 2017. Surin Province. Prasat

District Public Health Office. (in Thai).

Public Health Division, Department of Health Service Support, Ministry of Public

Health. (2014). Manual: Community Health Volunteers Guide: Community Health Managers. [Internet]. Retrieved, March 1, 2018. Available from: https://www.nakhonphc.go.th/datacenter/doc_download/osm19356.pdf

Rosenstock, I.M. (1974). Historical originals of the Health Belief Model. Health Education

Monographs, 2: 1-9.

Sanprom, M., Thepsuriyanint, S., Wannaphornsiri, C., Siripornpibul, T. (2016). Factors

Affecting Coronary Artery Disease Prevention Behavior among Village Health Voluntees in Amphoe Maesod, Tak Province. Journal of Nursing and Health Science; 10(3): 121-132. (in Thai).

Suwannaporm P., Sanpanawat, N., Wonglao, P. (2014). Factors Affecting the

Performance for the Health Promotion of the Elderly of the Village Public Health Volunteers in Ubon Ratchathani Province. UBRU Journal of Public Health Research; 3(2): 5-27. (in Thai).

Wikol, R., Vorapongsathorn, T., Wattanaburanon, A., Chooratna K. (2017). Factors

Related to Health Promotion Behaviors of Village Health Volunteers in Selaphum District, Roi-Et Province. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine; 61(4): 291-300. (in Thai).

World Health Organization (WHO). (2009). Diabetes: Cost. Retrieved 12 November 2016 from http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/diabetes/en.

Becker, M.H. (1974). The health belief model and personal health behavior. Health

Education Monographs, 2: 324-473.

Best, John W. (1977). Research is Evaluation. (3rded). Englewood Cliffs: N.J. Prentice-

Hall.

Bureau of Non Communicable Disease. (2018). Thai people’s health 2015 Health sales

scam When health becomes a product Medicine is a profit-seeking tool. [Internet]. Retrieved, March 1, 2018. Available from: http://www.thaihealthreport.com/thaihealthreport.

Charoenbundith, N. (2016). Factors related to health promoting behaviors among

village health volunteers. Thesis. M.N.S. Community Nurse Practitioner. Burapha University. (in Thai).

Cronbach, Lee J. (1951). Essentials of Psychological Testing. 3rd ed. New York: Harper.

Daniel W.W. (2010). Biostatistics: Basic Concepts and Methodology for the Health

Sciences. (9th ed). New York: John Wiley & Sons.

Health Education Division, Department of Health Service Support, Ministry of Public

Health. (2018). Health Education Program to Promote Health Literacy (HL) on Reasonable Medication Use For health volunteers and working people. New Plain Printing (Thailand) Company Limited. Bangkok. (in Thai).

Kannika, J. (2016). Study of health village volunteers behavior in prevention denque

hemorrhagic fever Wangnua District, Lampang Province. Thesis. M.Sc. Public Health. Phayao University. (in Thai).

Muang, U. (2013). Factor related to exercise behavior of village health volunteers

Bueng Krachab Sub-district, Wichian Buri District, Phetchabun Province. Thesis. Graduate School. Kasetsart University. (in Thai).

Prasat District Public Health Office. (2017). Annual report 2017. Surin Province. Prasat

District Public Health Office. (in Thai).

Public Health Division, Department of Health Service Support, Ministry of Public

Health. (2014). Manual: Community Health Volunteers Guide: Community Health Managers. [Internet]. Retrieved, March 1, 2018. Available from: https://www.nakhonphc.go.th/datacenter/doc_download/osm19356.pdf

Rosenstock, I.M. (1974). Historical originals of the Health Belief Model. Health Education

Monographs, 2: 1-9.

Sanprom, M., Thepsuriyanint, S., Wannaphornsiri, C., Siripornpibul, T. (2016). Factors

Affecting Coronary Artery Disease Prevention Behavior among Village Health Voluntees in Amphoe Maesod, Tak Province. Journal of Nursing and Health Science; 10(3): 121-132. (in Thai).

Suwannaporm P., Sanpanawat, N., Wonglao, P. (2014). Factors Affecting the

Performance for the Health Promotion of the Elderly of the Village Public Health Volunteers in Ubon Ratchathani Province. UBRU Journal of Public Health Research; 3(2): 5-27. (in Thai).

Wikol, R., Vorapongsathorn, T., Wattanaburanon, A., Chooratna K. (2017). Factors

Related to Health Promotion Behaviors of Village Health Volunteers in Selaphum District, Roi-Et Province. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine; 61(4): 291-300. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-21