ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • ศิธญา พลแพงขวา โรงพยาบาลบ้านดุง จ.อุดรธานี
  • กิตติพร เนาว์สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  • อัจฉรา คำมะทิตย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
  • นภศพร เทวะเศกสรรค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมจิตบริการ, พยาบาลวิชาชีพ, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

บทคัดย่อ

การวิจัยภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมจิตบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีจำนวนทั้งสิ้น 85 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ดำเนินเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สมรรถนะด้านวัฒนธรรม และพฤติกรรมจิตบริการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบทีละขั้นตอน (Stepwise regression) ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1. พฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับสูง ( =4.59,S.D. = 0.38)
  2. 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ปัจจัยการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล (p<.001) สมรรถนะทางวัฒนธรรม (p = .001) และอายุ (p=.029) โดยทั้ง 3 ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 55.30 (adj.R2 = .553) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ดังนั้นควรจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสมรรถนะทางวัฒนธรรมให้พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นรูปธรรม

 

Author Biography

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Thailand Citation Index Centre

References

Crown Prince Ban Dung Hospital. (2020). Mission of Crown Prince Ban Dung Hospital. Retrieved Jan 24, 2020 from http://www.tnc.or.th/news/news-2015-09-36992.html. (in Thai)
Hair, F.J., Black, C.W., Babin, J.B., & Anderson, E.R.(2010). Multivariate Data Analysis 7th ed. New Jersey: Pearson Education.
Jandathong, B. & Ruchchukul, S. (2012). Experiences of having patient complaints on service behaviors of professional nurses. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 24(3): 68-78. (in Thai)
Kangsarakit, S., & Mulsad, S. (2015). Factors Predicting Cultural Competency of Professional Nurse: A Case Study at an International Private Hospital. EAU HERITAGE JOURNAL Science and Technology, 29(2), 99 – 110. (in Thai)
Komonpamorn, B. (2014). Learning innovation that responds to an integrated education model for systematic thinking development And service mind with humanity under the multicultural society. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 1(3): 88-92. (in Thai)
Ministry of Public Health. (2011). Moral and Ethical Development Plan, Ministry of Public Health 2012-2016. Nontaburi: Keawkullaya Sikkalai. (in Thai)
Nantsupawat, A., Nantsupawat, R., Kunaviktikul, W., (2014). The Relationship between Nurses’ Practice Environment and Patient and Nurse Outcomes in Community Hospitals. Thailand. Nursing Journal, 41(1), 37 – 49. (in Thai)
Nawsuwan, K., Singhasem, P., Nawsuwan, S., Khammathit, A. (2017). Factors Predicting Service-mind Behaviors of Registered Nursesof Community Hospitalsin Southern Border Provinces of Thailand. Journal of Princess Naradhiwas University, 8(3),
51- 62. (in Thai)
Phraboromarajchanok Institute for Health Workforce Development, Ministry of Public Health. (2013). A Guide to Implementation to Achieve the Graduate Identity of the Royal Institute. Bangkok: Yuttarin Printing. (in Thai)
Promeiang, P., Suwannapong, N., Thipayamongkolkul, M., Boonshuya, C. (2015). Quality of Work Life among Professional Nurses in Nakhonpathom Hospital. Journal of Health Science, 24: 769-78. (in Thai)
Saelor, C. & Puttapitukpol, S. (2017). Factors Affecting Job Burnout of Professional Nursing in Suratthani Hospital. Journal of Police Nurses. 8(3), 51- 62. (in Thai)
Udonthani Public Health office. (2016). Briefing 2016, Udon Thani Province A city of opportunity for everyone. Retrieved Dec 1, 2019 from www.udonthani.go.th/2014. (in Thai)
Wongratana, C. (2020). Techniques for using statistics for research 12th Ed. Nontaburi: Thainiramitkij Infographic. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-29