ความรู้ ทัศนคติและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง

  • กริชวา ระดาพิทักษ์กุล ศูนย์แพทย์ออคซิแคร์ จังหวัดชลบุรี
  • อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พุฒิพงศ์ มากมาย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คำสำคัญ:

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, การจัดการขยะ, ขยะมูลฝอยในครัวเรือน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตตำบลป่าแฝก จังหวัดสุโขทัย ประชากรคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 159 คน โดยใช้สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างที่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนของ Daniel ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 97 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( =2.70, S.D.=0.550) ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( =2.75, S.D.=0.432) การจัดการขยะมูลฝอยมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย การใช้ซ้ำ ( =3.45, S.D.=0.639) การลดปริมาณขยะ ( =4.23, S.D.=0.470) และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ( =4.19, S.D.=0.486) ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย และทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ อสม. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.296, P-value=0.006, r=0.503, P-value<0.001 ตามลำดับ) ข้อเสนอแนะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกควรมีกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน โดยให้ อสม.เป็นตัวอย่างในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยใช้หลัก 3R คือ การใช้น้อยหรือการลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

References

Bloom, B.S. (1975). Taxonomt of Education. David McKay Company Inc., New York.
Best, John W. (1977). Research is Evaluation. (3rd ed). Englewood cliffs: N.J. Prentice
Hall.
Bureau of Environmental Health, Department of Health, Ministry of Public Health. (2009). A
Guide to Sa-atsawarawal-jai Temple. Bangkok: Office of Business Affairs Veterans
Relief Organization printing house. (in Thai).
Chaichana, A., Sukcharon, B., Sangprachum, W., Junkate, A., Bulsathaporn, A., Koonsanong, O.
(2017). Knowledge and Behavior on Solid Waste Management using 5Rs Techniques of Undergrauate Students in Faculty of Public Health and Environment at Huachiew Chalermprakiet University. Proceeding. National academic seminar and research presentation Graduate Network Academic Conference Northern Rajabhat University 16th . Phetchabun Rajabhat Univerity. (in Thai).
Chaleayboon, W. (2013). The study of relationship between knowledge and attitude toward
behavior solid waste management in Ratchaburi municipality of Ratchaburi province. Thesis. Master Public and Private Management, Silpakorn University. (in Thai).
Cronbach, Lee J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests.
Psychometrika; 16(3): 297-334.
Daniel W.W. (2010). Biostatistics: Basic Concepts and Methodology for the Health
Sciences. (9th ed). New York: John Wiley & Sons.
Good Carter V. (1973). Dictionary of Education. (3nd ed.) New York: McGraw-Hill Book.
Kaewprayoon, S. (2015). Knowledge, Attitude and Waste Management Behavior in
Households of the People In the municipality of Khuan Lang, Hat Yai District,
Songkhla Province. Thesis. M. Public and Private Management, Hat Tai University. (in Thai).
Kongpirun, W., Thi Pom, S., Chantharat, W. (2017). Factors affecting waste management
behavior in Ban Pong Pa, Kaeng Sopa Sub-district, Wang Thong District, Phitsanulok Province. Journal of Health Science, 26(2): 310-321. (in Thai).
Nateewattana, J., Tienthavorn, V. (2017). Knowledge and Attitude to Waste Reduction
Behavior of Mae Ka Community, Muang District, Phayao Province. Thai Sci. Technol. J., 25(2): 316-330. (in Thai).
Pa Faek Municipality. (2017). Report the payment of solid waste collection fees for the
year 2016. Retrieved, Mar 10, 2018. Available from: http://www.pafaeksao.go.th/news_download. (in Thai).
Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment. (2017).
Thailand State of Pollution Report 2016. Bangkok. Hua Yai Co., Ltd. (in Thai).
Roger, Hiemsta and Brockett, Ralph G. (1994). From Behaviorism to Humanism. In
Cooperating Self-directed in Learning Concepts Into the Instructional Design
Process. In Long, Huery B. Associates. New Ideas about Self-Directed Learning.
Oklahoma: Research Center for Continuing Professional and Higher Education
of the University of Oklahoma.
Royal Academy. (2003). Royal Institute Dictionary, 1999. Bangkok: Nanmee Books
Publications. (in Thai).
Thurstone, L.L. (1958). Primary Mental Abilities. Chicago: University of Chicago.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-29