การประเมินคุณภาพหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง2555) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการ ประเมิน CIPPIEST ทฤษฎีของ Daniel Stufflebeam

ผู้แต่ง

  • ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • นิติรัตน์ มีกาย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • ไพจิตร พิลึก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • อุเทน มุกเย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • คณิตา เพ็งสลุด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

การประเมินหลักสูตร, แพทย์แผนไทย, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงปี2555) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการประเมิน CIPPIEST ทฤษฎีของ Daniel Stufflebeam จำนวน 4 ด้านคือ1) ด้านบริบทของหลักสูตร  2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารวิทยาลัยฯ อาจารย์ผู้สอน  นักศึกษาและบัณฑิต และ 4) ผลผลิตตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารวิทยาลัยฯ จำนวน 5 คน อาจารย์ผู้สอน จำนวน 30 คน นักศึกษา จำนวน 91 คน บัณฑิต จำนวน 41 คน และผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 41 คน รวมทั้งหมด 208 คน โดยมีการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            จากผลการวิจัยพบว่าจากการประเมินของผู้บริหารวิทยาลัยฯ อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและบัณฑิต ด้านบริบท วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีผลการประเมินมากและปรัชญาของหลักสูตรมาก,ด้านปัจจัยนำเข้าคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษามีผลการประเมินมากที่สุดและเนื้อหารายวิชามีผลการประเมินน้อยที่สุด,ด้านกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนมีผลการประเมินมากที่สุดและกระบวนการการวัดผลการเรียนรู้มีผลประเมินน้อยที่สุด และด้านผลผลิตของผู้ใช้บัณฑิต ผลประเมินรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าด้านที่ได้รับผลการประเมินน้อยที่สุดอยู่ในด้านผลการประเมินความยั่งยืนด้านที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุดผลการประเมินผลกระทบ มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นมีการพัฒนาทักษะและวิธีการในการปฏิบัติงานทำให้ประชาชนในชุมชนยอมรับและมีการรับบริการเพิ่มมากขึ้น

 

References

กระทรวงสาธารณสุข. (14 พฤศจิกายน 2561).แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562. เข้าถึงได้จาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค้นหาจากเว็ปไซต์ http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/ MOPH%202019%20brochureV10.pdf
รัตนะ บัวสนธ์. (2556).รูปแบบการประเมิน CIPPและCIPPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้.
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 7-23.
องอาจ นัยพัฒน์. (2559). รูปแบบการประเมินและการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(หน้า 17). กรุงเทพมหานคร: สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ.
พจนีย์ มั่งคั่งและคณะ. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 10(28), 243-255.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-29