ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณ ของผู้สูงอายุในตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • วิภารัตน์ หาจันดา คณะสาธารณศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
  • เจตนิพิฐ สมมาตย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนเเก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์เเละสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนเเก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์เเละสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนเเก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์เเละสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, ผู้สูงอายุ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยาแผนโบราณ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์   เพื่อศึกษาความชุกของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณและความ  รอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น    กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 60 – 79 ปี ในตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 202 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้แบบสอบถามชนิดมีผู้สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.27 อายุเฉลี่ย 68.66±6.48 ปี  ความชุกของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร้อยละ 12.38  ความชุกของการใช้ยาแผนโบราณ ร้อยละ 8.42 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับต่ำร้อยละ 61.88 ด้านการเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและการบริการทางสุขภาพอยู่ในระดับต่ำร้อยละ 51.49  ด้านทักษะการจัดการตนเองอยู่ในระดับสูงร้อยละ 77.72 ด้านทักษะการตัดสินใจอยู่ในระดับสูงร้อยละ 64.85 ด้านทักษะการสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง 55.45  และด้านการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 50.50

References

Asipong, S. (2015). Health Product Use Behavior with No Medical Indications among Patients with Chronic Diseases at Rasi Salai, Sisaket Province. Thai Journal of Pharmacy Practice, 7(2), 105-113. (In Thai).

Bowley, A. L. (1925). Measurement of the precision attained in sampling. Cambridge: Cambridge University Press

Bloom.B.S. (1968). Mastery learning. UCLA – CSEIP Evaluation Comment. 1 (2)

Losangeles. University of California at Los Angeles.

Dinkhuntod, C. & Loifar, S. (2016). Health Iinformation Behavior of the Elderly in Nakhon Ratchasima. Journal of Information Science. . 34(2), 75-89. (In Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (2560). Situation of the Thai elderly 2017. (1st ed). Bangkok: October printing company limited. (In Thai)

Health Education Division. (2018). A Strengthening and evaluation of health literacy and health behavior in children and adolescent (17-24 years old), people (15 years old or greater) Revised version in 2018. Retrieved October 13, 2019 from http://www.hed.go.th/linkhed/file/575

Jaemtim, N. & Yuenyong, S. (2019). The Usedof Online Media and Perceptionsof Health Literacy among the Elderly in Suphanburi Province. The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima, 25(2), 168-180. (In Thai)

Mahidol University. (2015). Articles disseminate knowledge to the public “precautions for using herbs”. Retrieved October 13, 2019 from shorturl.at/aqxFT.

Official Statistics Registration Systems Department of Provincial Administration. (2018). Statistics of the elderly, Khon Kaen Province. Retrieved October 18, 2019 from https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/

Phromphak, C. (2013). Aging society in Thailand. The Secretariat of the Senate, 3(16), 1-19. (In Thai).

Romero, SS., Scortegagna, HM. & Doring M. (2019). Functional health literacy level and behavior in the health of the elderly. Texto Contexto – Enferm; 27: e5230017.

Ruenruay, S. & Saokaew, S. (2017). Situation of Medicines and Dietary Supplements in the Health Provider Board Region 3. Thai Journal of Pharmacy Practice, 9 (1), 225-235. (In Thai)

Suramitmaitri, B. (2013). A study of health literacy intelligence and operational situations to promote health intelligence of the Thai people, to support the entry into the ASEAN community. Bangkok: Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs. (In Thai)

Speak, D. L.; Cowert, M. E. & Pellet, K. (1989). Health perceptions and lifestyles of the elderly. Research in Nursing & Health Care, 12, 93-100.

The Secretariat of the House of Representatives (2018). Situation of the elderly in foreign country. Retrieved October 1, 2019 from https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2561/jul2561-1.pdf

Tipkanjanaraykha, K. & Yingrengreung, S. (2017). Health information seeking behaviors of elderly through online media Accordingto perceivedhealth status. Journal of Health Science Research. 11(supplement): 12-22. (In Thai).

Tayati, P., Disathaporn, C. & Onming, R. (2017). The Model of Thai Elderly Learning Management for Information and Communication Technology Literacy. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 10(3), 1613-1629. (In Thai)

Vongverapant, M. (2016). Mental health promotion for best practice communitie's elderly in Chiang Mai province. Journal of clinical psychology, 47(1), 38-47. (In Thai)

Wongwattanasathien, O., Tongsodsang, K. & Ngamgleng, C. (2015). Problems of Medicine and Dietary Supplement Use of the Elders in Town Municipality, Maha Sarakham Province. RMU.J. (Humanities and Social Sciences), 9(3), 67-74. (In Thai)

Wongboonnak, P., Wongtrakul, P., Mahamongkol, H. & Neimkhum, W. (2016). The Survey of Medicine, Food Supplement and Herbal Products Used Problems among Elderly a Case Study at the Community of Tumbon Srisa Chorakhe Noi, Samut Prakan Province. HCU Journal, 20(39), 97-108. (In Thai)

Vacharaporn Choeisuwan. (2017). Health Literacy: Concept and Application for Nursing Practice. Royal Thai Navy Medical Journal; 44(3). 183-197.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-15