การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบเกี่ยวกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผู้แต่ง

  • พิศิษฐ์ พลธนะ
  • ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง
  • เรวดี โพธิ์รัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  • จันทร์ฉาย มณีวงษ์

คำสำคัญ:

การสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, การเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง, รูปแบบการเรียนรู้

บทคัดย่อ

การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระหว่างปี 2549 - 2563 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่และร้อยละ วิเคราะห์รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการสืบค้นข้อมูลพบว่า งานวิจัยที่ศึกษาทั้งหมดระบุได้จำนวน 60 เรื่อง และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้แบบคัดกรองงานวิจัยและแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยจำนวน 43 เรื่อง พบรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มี 3 ประเด็น ได้แก่ 1) รูปแบบการเรียนรู้ จำนวน 24 เรื่อง 2) การเตรียมความพร้อมการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จำนวน 13 เรื่อง และ 3) การเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงจำนวน 6 เรื่อง

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเตรียมความพร้อมการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ควรมีการกำหนดรูปแบบการเรียนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และใช้การเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีเหตุผลและเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

References

Anuree & Monsapron. (2017). The Effective of Preparation Program for Nursing Professional
Licensing Examination Readiness on Adult and Elderly Nursing Subject Comprehensive Test and Nursing Students' Satisfaction on the Preparation Program. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 11(2), 92 – 106.
Aphinant, & Yuwanda. (2015). Learning Style of Students in Faculty of Liberal Art and
Education Of HATYAI University. In the 4th Hat Yai Academic Conference on Research for the Development of Thai Society .(435-440). Retrieved 4, 2020 from http://www.hu.ac.th/conference/conference2013/Proceedings2013/pdf/Book3/Describe2/390_435-440.pdf
Boontuan, Srisuda & Gunlaya. (2016). Differences in learning preference of nursing students.
Journal of health science research, 10(1), 54-61.
Janpaphat, Sureeporn & Chatuporn. (2019). The Effect of the Tutorial Program on Midwifery
Subject Passing for Nursing Licensing Exam Among Undergraduate Nursing Students, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. Songklanagarind Journal of Nursing. 30(2), 1-12

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-11