บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ชลิยา ศิริกาล โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
  • แจ่มนภา ใขคํา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านขัวก่าย จังหวัดสกลนคร
  • แก้วใจ มาลีลัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ถนอมศักดิ์ บุญสู่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน, การส่งเสริมสุขภาพ, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือ อสม. ในตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมุล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า อสม. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89.8 ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 37.8 การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 51.0 มีอาชีพเกษตรกรรม/ทํานา ร้อยละ 59.2 และระยะเวลาการเป็น อสม. ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 42.3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภาพรวมเฉลี่ยระดับมาก ( =2.62, S.D.=0.39) จำแนกบทบาทตามรายด้าน ได้แก่ บทบาทในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านจิตใจระดับมาก ( =2.69, S.D.=0.36) บทบาทในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านสังคมระดับมาก ( =2.66, S.D.=0.41) บทบาทในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านร่างกายระดับมาก ( =2.61, S.D.=0.40) และบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจระดับมาก ( =2.50, S.D.=0.39) ตามลำดับ

References

Department of Local Administration, Ministry of Interior. (2017). Basic Health Care Standard Guide. The Printing House of the Agricultural Cooperative of Thailand Ltd., Bangkok; 154 p. (in Thai).

Department of Health, Ministry of Public Health. Guidelines of Action Plans for health promotion for the elderly, Department of Health. Amarin Printing and Publishing Public Company Limited, Bangkok; 78 p. 2019 (in Thai).

Department of Older Persons, Ministry of Social Development and Human Security. Filling in Knowledge to Preparation Aging. Amarin Printing and Publishing Public Company Limited, Bangkok; 196 p. 2019. (in Thai).

Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute. Situation of The Thai Elderly 2017.Printery Co. Ltd., Nakhon Pathom; 135 p. 2017. (in Thai).

Issarasongkhram M. (2019). Self-efficacy of health volunteers on health promotion participation for elderly in municipality, Nonthaburi. The office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen Province. 26 (3): 72-82. (in Thai).

Jitthanat W and Kaewklao T. (2015). The ability to care for the elderly or the village health volunteers in Nakean sub-district, Muang district, Nakhon Si Thammarat Province. The Journal of the Pacific Institute of Management Science, 1(2): 55-61. (in Thai).

Juama S and Sriruecha C. (2018). Motivation and Administrative Factors Affecting the Dependent Elderly Care of the Village Health Volunteer at Si Bun Rueang District in Nong Bua Lam Phu Province. KKU Journal for Public Health Research. 11(3): 54-60. (in Thai).

National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society. (2018). Report on the 2017 Survey of the Older Persons in Thailand. Statistical Forecasting Division National Statistical Office, Laksi, Bangkok; 266 p. (in Thai). Retrieved from http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/aspx

National Committee for the Elderly. (2019). Situation of Thai Elderly 2018. Printery Co., Ltd.,

Nakhon Pathom; 128 p. 2019. (in Thai). Retrieved from http://www.dop.go.th/th/know/2/261

Primary Health Care Division, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health. Guidelines and Criteria for Selection and Evaluation Village Health Volunteers, Outstanding, Very Good, Excellent. Sittichok Printing Co. Ltd., Nonthaburi; 196 p. 2017. (in Thai).

Thanyasawad T, Chanthabut N and Nilbarant J. (2019). Factors Affecting the Performance According to the Role Village Health Volunteers under Health Management Village in Warin Chamrap District Ubon Ratchathani Province, 8(1): 1-10. (in Thai).

Thumcharoen W, Chalernngam N. (2021). Factors Affecting Self-care Behaviors of the Early and Late Elderly in Song Phi Nong Subdistrict, Tha Mai District, Chanthaburi Province. Rajaphat Rambhai Barni Research Journal, 15(1): 137-150. (in Thai).

Sueksook P, Prasongsuk S and Chanprasert W. (2017). Communities' Participation for Subsidiary Job Creation of Senior Citizens in the Khok Klang District, Phanom Dong Rak District Surin Province. Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University, 1(2), 48-54. (in Thai).

Vapeeta A andUdompanich S. (2019). Organizational Support Affecting the Quality of Life for Elderly of Village Health Volunteers in Bueng Kluea Sub- District, Selaphum District, Roi-Et Province. Mahasarakham Hospital Journal, 16(1): 166-175. (in Thai).

World Health Organization. (2021). Global on Ageism. Retrieved 6 July 2021 from

https://www.who.int/publications/i/item/9789240016866

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-22