การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้แต่ง

  • โสมศิริ เดชารัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  • ธนวรรณ บัวเจริญ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  • ดุสิต พรหมอ่อน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

คำสำคัญ:

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปัจจัยการบริหาร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บทคัดย่อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและศึกษาปัจจัยบริหารที่มีผลต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน  33 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดพัทลุง  โดยใช้แบบสอบถามการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นแบบสอบถามระดับ 5 ซึ่งค่าความถูกต้องของเนื้อหาคือ 0.985 ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยครู ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 246 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ข้อมูลถูกรวบรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2019 ถึงมีนาคม 2020 สถิติความถี่ เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการถดถอยอย่างง่ายถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษาพบว่าการจัดการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับสูง (3.49±0.47) ในขณะที่ระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (3.25±0.39) การจัดการสุขาภิบาลน้ำประปา (3.25±0.39) และการจัดการขยะมูลฝอย (3.12±0.27) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ ปัจจัยการบริหารการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถนำมาร่วมกันอธิบายความผันแปรของการบริหารจัดการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อยู่ที่ร้อยละ 72.2 (R2 = .722) ในระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรมีความจำเป็นเพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป

References

Boodjun, S. (2011). Children development center of local adminstrative organization :the case study of Pao subdistrict administrative organization in Trakan Phutphon in Ubon Ratchathani Province.Thesis. M.P.A. Public Administration. Ubon Ratchathani University. (in Thai)

Boongasem, S., Klongsutjai, S.& Rungsinan, W. (2017). Administrative factors affecting small schools effectiveness in Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office.

Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University , 11(1), 217-230. (in Thai)

Decharat, S. (2019). Development of operational potential in environmental health and safety in the children's development center under the local administrative organization, Pa Phayom District, Phatthalung Province. (Complete academic services report) (in Thai)

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2018). Health Data Center. [Internet]. Available from: https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1271.

Department of Health, Ministry of Public Health. (2015). Food Test Guide 13 bacteria leaching to detect food contact container contamination. [Internet]. Available from: http://rldc.anamai.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=353.

Department of Health, Ministry of Public Health. (2013). Children's Center Standard Guide. [Internet]. Available from: http://www. index.php?option=com_content&view=article&id=2137:2017-06-15-05-28-00&catid=67:2016-06-30-03-45-28&Itemid=106.

Department of Local Government Promotion. (2019). Academic Cooperation Project between Department of Local Government promotion and Suan Dusit University. [Internet]. Available from: http://dusitcenter.org/schools/?region=south&pc=93&prov=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87.

Department of Government Promotion, Ministry of Interior. (2020). National Early Childhood Development Standards. (2563). . [Internet]. Available from: https://drive.google.com/file/d/1hC0023KFuJaUBJb6KpXgrdkGNEiOl3-y/view.

Institute of Children's Health. (2010). U.S. children's health institutes to identify Thai children at risk Man charged with murder ingesting cocaine The lead in the blood exceeds the standard. [Internet]. Available from: http://www. http:// https://www.ryt9.com/s/prg/969039.

Karat, I., Rattanachuwong, P. & Tunkaew, S. (2015). Guidelines for environment management of Pa Ngae Early ChildhoodDevelopment Center. Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University , 8 (18), 212-224.(in Thai)

Kadsing, V.(1995). Average with interpretation; News, research, education.

Kaewkitipong, L., Chen, C.C., & Ractham, P. (2016). A community-based approach to sharing knowledge before, during, and after crisis events: A case study from Thailand. Comput Human Behav. 54, 653-66. (in Thai)

Lamjang, N.,& Amdonkloy, S. (2017). A Study of State and Guideline for Personnel Administration in Schools under The Local Government Sukhothai. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University, 11(1), 36-51.(in Thai)

Madwungsang, S., Pinyoanuntapong S., Pinyoanuntapong, B., & Boonthima, R. (2017). A Study of Health Behavior Promotion Model of Preschool Children. Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, 5 (1), 55-76. (in Thai)

Mitrsuphap, N., Khoomkhinam, T., Phengsawat, W.,& Steannoppakao, P. (2018). The Strategic Management Model Affecting Operational Effectiveness of the Child Development Centers under the Sub-district Municipalities in the Upper Northeast Region of Thailand. Nakhon Phanom University Journal, 8(1), 67-75. (in Thai)

Neuman, W. L. (1991). Social research methods: Qualitative and quantitative aproaches. Boston: Allyn and Bacon.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-21