ผลการจัดกิจกรรม “ฉลาดรู้ ฉลาดคิดป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม” ต่อความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • ปฐมพร โพธิ์ถาวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

คำสำคัญ:

ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล 2) เปรียบเทียบความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนและหลังทำกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ 3) เปรียบเทียบความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์หลังทำกิจกรรมทันที, 2 สัปดาห์, 6 เดือน, 1 ปี และ 1 ปี 6 เดือน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 99 คน เก็บข้อมูล ในระยะ 1 สัปดาห์ก่อนทำกิจกรรมและในระยะหลังทำกิจกรรมทันที, 2 สัปดาห์, 6 เดือน, 1 ปี และ 1 ปี 6 เดือน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ มีค่าความเชื่อมั่น 0.79 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบจับคู่ (paired sample t-test) และสถิติความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (one way repeated measures ANOVA) ได้ผลการวิจัยดังนี้

ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลโดยภาพรวมและรายด้าน-ด้านยาเม็ด คุมกำเนิดและด้านการใช้ถุงยางอนามัยอยู่ในระดับดีมากส่วนด้านยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังทำกิจกรรมมากกว่าก่อนทำกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=16.166, p=.000, t=17.895, p=.000, t=12.929, p=.000 ตามลำดับ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังให้ความรู้ทันทีแตกต่างจากค่าเฉลี่ยคะแนนหลังให้ความรู้ 2 สัปดาห์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยคะแนนหลังให้ความรู้ทันทีและในระยะหลังให้ความรู้ 2 สัปดาห์แตกต่างจากค่าเฉลี่ยคะแนนในระยะอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังให้ความรู้ในระยะ 6 เดือน, 1 ปี, 1 ปี 6 เดือนไม่แตกต่างกัน

References

Bureau of Reproductive Health (2013). Statistics on Adolescent Births, Thailand 2013.. Nonthaburi :

Department of Health, Ministry of Public health. (in Thai)

Isarabhakdi, P. & Pewnin, T. (2017). Quality of pregnancy Outcomes among Thai Woman of Reproductive Age during 1998-2015. Retrieved from http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/Conference2017/ Download/Bcok/05_Pimompan- Quality%20of%20pregnancy. pdf (in Thai)

Itisen,N., Nilla,A.& Chomchaypon,K. (2010). The attitude of Sakon Nakhon Rajabhat University

Students on the behavior of living together before marriage during the study. Retrieved from http:// cph.snru.ac.th/userfiles/file/%. (in Thai)

Kaemkate, W (2012).Research methodology in behavioral science. (3rd ed.). Bangkok : Chulalongkorn university Printing house. (in thai)

Kusoom,W. & Hengyotmakt, A. (2019). The Effects of Case-Based learning on Nursing Students Knowledge Retention. Academic Journal Bangkokthonburi University, 8 (1) : 187-196. (in thai)

Laounka, K., Boonjan, J. Kukiattikool,P., Thanprisan, P., Bunkrathok, B. & Prasit, M. (2011). Contraceptive

practices in Adolescents Attending the Family Planning Unit at Srinagarind Hospital.. Journal of nursing Science & Health,. 34(3):40-47. (in Thai)

McKinney, E.S., James, S.R., Murray, S.S., Nelson, K.A. & Ashwill, J.W. (2015). Maternal-Child Nursing. (4thed.). Canada : Elsevier saunders.

Meechai, P., Boonruam, C., Simpa, P., Dangsakul,N., Chaiyasong, S. and Chummalee, I. (2013). Knowledge, Attitude and Behavior of emergency Contraceptive pill use among Students in Muang District of MahaSarakham province. Isan Journal of Phamaceutical Science. 9(1). 60-63. Retrieved From http://pharm.kku.ac.th/isan-journal/journal/volume9-no1/002-Proceeding/Page60-63.pdf (in Thai)

National Statistical Office. (2020). Complete report : survey on the situation of children and woman in Thailand 2019, August 2020. Bangkok : National Statistical Office.

Nithitantiwat, P. & Pataipakaipet, K. (2016). Unwanted pregnancy and abortion preventive guidelines for adolescents. Journal of health and nursing research (Journal of Boromarajonani College of Nursing Bangkok), 32(2) :133-146.

Oauyporn, P. (n.d.). Active learning . Retrieved from http://WWW.aksorn.com/active-learning (in Thai)

Polprasert, P. et al.(n.d.).The trend of prevention and solve engaging in sexual intercourse

before marry and pregnancy of teenage in the Kamphaeng Phet province questionnaire. (electronic version). Retrieved from www. Slideshare.net/ plainman 35/ss-25198488

Rawajai, N. (2012). Factors influencing sexual risk preventive behaviors of students in

vocation commission Bangkok metropolistan. Thesis for master of Science degree (Health Education). Bangkok : Graduate School, Srinakharinwirot university. (in Thai)

Registration, measurement and evaluation unit. (2015). Annual report of Registration, measurement and evaluation unit, Boromarajonani College of Nursing Songkhla. Songkhla: Boromarajonani College of Nursing Songkhla. (in Thai)

Rithpho, P. (2013). Pregnancy Preventive Behavior among Undergraduate Women Students in

Phitsanulok Province: Feminist Perspective. Journal of Nursing and Health Sciences, 7(3) : 9-24.

Sawangtook,S. & Thano,P. (2015). The study of the awareness of sexual risk behaviors and sexual

risk behaviors of adolescent students. Kuakarun Journal of nursing , 22(2): 41-56. (in Thai)

Sukkrong, J. (2010). Learning achievement, retention, and attitudes towards English vocabulary learning of students taught through games and conventional methad.. A Thesis submitted in partial fullillment of the requirements for the master of Arts degree in Teaching English as an International Language. Prince of Songkla University.. (in Thai).

Tantivess, S. et al. (2013). Adolescent pregnancy in Thailand 2013.. Nonthaburi : Department

of Health, Ministry of Public health. (in Thai)

Thongyai, T. (2005.). The study of retention of cognitive of childhood in studying by using picture books during 2 weeks and 4 weeks Retrived from http://oservice.skru.ac.th/ebookft/315/%BA%B7%B7%D5%E8%202.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-02-15